Immunicum AB: Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 10 maj 2022

Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org. nr 556629-1786, (”Bolaget”) den 10 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Fastställande av balans– och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 69 348 059 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 882 514 432 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Styrelse– och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 300 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 600 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 275 000 kronor. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Hans Preusting och Helén Tuvesson. Christine Lind omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varmed Bolagets företagsnamn ändras från Immunicum till Mendus.

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda i enlighet med styrelsens förslag. Totalt kan högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 att emitteras innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 150 000 kronor vid fullt utnyttjande.

Varje personaloption ger innehavare rätt att teckna en (1) teckningsoption i Bolaget och varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 1 september 2025 till och med den 31 oktober 2025. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett pris motsvarande 140 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 11 maj 2022 till och med den 24 maj 2022 noterade betalkurserna för aktie i Bolaget. Personaloptionerna tilldelas deltagarna vederlagsfritt och är föremål för intjäning (s.k. vesting) under tre år.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-mail: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM
Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022