Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2018)Pressmeddelande

4 maj 2018

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2018)

Januari- mars i sammandrag

  •  Patientrekryteringen slutfördes till den pågående, globala kliniska Fas II-studien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Studiens syfte är att visa “proof of concept” får ilixadencel avseende ett antal kliniska effektmått samt att studera säkerhet under en 18-månadersperiod.
  • Immunicums aktier (IMMU. ST) upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
  • Michaela Gertz rekryterades som CFO på Immunicum.
  • Immunicum presenterade en fallstudie med en patient ur Fas I/II HCC-studien vid Cholangiocarcinoma Foundation Annual Conference i Salt Lake City, USA.
  • Valberedningen föreslog Michael Oredsson som ny styrelseordförande i Immunicum AB (publ).
  • Ilixadencel beviljades ATMP-certiering från EMA gällande tillverkningskvalitet och prekliniska data.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Immunicum lämnade uppdatering om det kliniska utvecklingsprogrammet för ilixadencel.
  • Vid bolagsstämman den 25 april valdes Michael Oredsson till ny styrelseordförande. Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Nilsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius and Kerstin Valinder Strinnholm.

Finansiellt sammandrag av delårsrapporten januari-mars 2018

  Q1 Helår
KSEK om inget annat anges 2018 2017 2017
Rörelseresultat -28.770 -20.533 -80.670
Periodens resultat -28.770 -20.639 -80.338
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,6 -0,8 -3,1
Likvida medel 168.064 84.326 128.883
Eget kapital 160.792 81.747 189.556
Antal anställda 14 11 13

VD- KOMMENTAR

Första kvartalet av 2018 blev en stark och framgångsrik start på året för Immunicum. Under de senaste månaderna har rekryteringen till MERECA-studien slutförts och bolaget har flyttats upp till handel på Nasdaq Stockholm. Vi har även erhållit en regulatorisk certifiering av tillverkningskvalitet och icke-kliniska data för ilixadencel. Dessa händelser utgör en stor milstolpe för bolaget och ger oss en stadig grund för vårt fortsatta arbete.

Under året kommer vi att behålla fokus på att avancera till nästa fas av ilixadencels kliniska utveckling genom att inleda en flerindikationsstudie i kombination med checkpointhämmare. Målet med studien är att visa på ilixadencels förmåga att aktivera patientens immunsystem tillsammans med checkpointhämmare. Studien genomförs inom flera större cancerindikationer för vilka det finns ett stort, icke tillgodosett medicinskt behov.

Vårt mål är att fortsätta visa på potentialen hos ilixadencel som en immunonkologisk metod i framkant bland nya cancerbehandlingar. Vi arbetar med fullt fokus för att kunna inkludera den första patienten under andra halvåret 2018. För att uppnå detta kommer vi finalisera studieprotokollet och skicka in nödvändig dokumentation till US Food and Drug Administration under andra kvartalet i år. När studien väl har inletts kommer vi att tillhandahålla uppdateringar om Fas Ib-delen av studien löpande från första kvartalet 2019.

Under första kvartalet välkomnade vi Michaela Gertz till vårt team som CFO. Hon tar med sig en bred erfarenhet från finans, i synnerhet från bioteknikindustrin. Hon kommer att arbeta med mig och större delen av Immunicums team i våra nya kontorslokaler i Stockholm. Etableringen i Stockholm kommer att underlätta vår samverkan med rådgivare och andra samarbetspartners och göra vårt arbete mer effektivt. Flera medarbetare i vårt forskarteam kommer dock att fortsätta att vara verksamma i Göteborg.

Under kvartalet har vi även annonserat förändringar i styrelsen, vilka beslutades på årsstämman. Jag ser fram emot att samarbeta med Michael Oredsson när han börjar som ny styrelseordförande. Jag vill personligen rikta ett varmt tack till Agneta Edberg och Martin Lindström för deras mångåriga engagemang och bidrag som har hjälpt oss att ta Immunicum dit bolaget är idag. De har båda sett och stöttat utvecklingen av en idé fram till att idag vara ett kliniskt Fas II-program med stor potential att hjälpa cancerpatienter att bekämpa sin sjukdom.

Vi har haft flera tillfällen att möta våra aktieägare, både på årsstämman och på de investerarkvällar vi nyligen haft, där vi har kunnat dela med oss av vår plan och vision inför framtiden. Vi utvecklar Immunicum och ilixadencel för att ge nytt hopp till cancerpatienter och samtidigt bygga aktieägarvärde och jag vill tacka våra investerare för deras förtroende.

Carlos de Sousa, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns på:

http://immunicum.se/investors/financial-reports/

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 4 maj 2018, kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2018