Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2019)

Press Release

25 april 2019

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2019)

Förberedelser för kommande klinisk data i MERECA- och GIST-studien samt första patienten behandlad i ILIAD-studien

Januari – mars i sammandrag

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,3 SEK (-0,6 SEK).
  • Immunicum meddelade att resultaten från den kliniska fas I/II-studien med ilixadencel vid långt framskriden levercancer publicerats i Frontiers in Oncology.
  • Den första patienten behandlades i fas Ib/II-studien ILIAD. Studien kommer att utvärdera säkerhet och effekt hos Immunicums produktkandidat ilixadencel i kombination med checkpoint-hämmare (CPI:er) i tre cancerindikationer: huvud- och halscancer, ickesmåcellig lungcancer och magcancer. Den första delen, fas Ib, kommer att genomföras på kliniker i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

  Q1 Helår
KSEK om inget annat anges 2019 2018 2018
Rörelseresultat -29 139 -28 770 -97 846
Periodens resultat -29 140 -28 770 -97 860
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,3 -0,6 -1,8
Likvida medel 393 359 168 064 443 798
Eget kapital 376 901 160 792 406 041
Antal anställda 11 14 12

  

VD-kommentar – Första kvartalet                     

Immunicum har haft ett produktivt första kvartal med inkluderingen av den första patienten i Fas Ib/II multi-indikationsstudien ILIAD, där ilixadencel kombineras med checkpointhämmare, och publiceringen av den slutliga analysen av data från den kliniska Fas I/II-studien inom levercancer i Frontiers in Oncology. Med stöd av den senaste finansieringsrundan förbereder vi oss nu inför kommande viktiga milstolpar vilkas syfte är att ytterligare validera potentialen hos vår ledande läkemedelskandidat, ilixadencel.

Under året ligger vårt främsta fokus på kommande data från de kliniska studierna MERECA, en global Fas II-studien inom spridd njurcancer, samt Fas I/II-studien av gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Vi har också för avsikt att lämna en uppdatering från den nyligen inledda Fas Ib/II-studien ILIAD inom huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer (gastroesophageal junction adenocarcinoma).

Genom MERECA kommer vi för första gången att erhålla data för ilixadencel i kombination med Sutent® (sunitinib) jämfört med enbart Sutent® (sunitinib). Studien utformades för attge information om patientöverlevnad, säkerhet, tumörspecifik immunaktivering och potentiell klinisk effekt hos patienter med njurcancer. Resultaten kommer att vara viktiga som vägledning inför den framtida utvecklingen av ilixadencel, oavsett indikation.

Fas Ib/II-studien ILIAD kompletterar MERECA på så sätt att den kommer att pröva ilixadencel i en rad indikationer samt i kombination med checkpointhämmare. Det är viktigt att notera att de båda studierna är oberoende av varandra och representerar vår strategi att bygga upp en bred databas avseende ilixadencels effekter som grundstomme i olika kombinationsbehandlingar mot cancer.

Utöver vårt fokus på de kommande resultaten kommer vi under året fortsätta arbeta med att öka kunskapen om potentialen med Immunicum och våra produkter både inom forskarvärlden och bland investerare. Vi ska fortsätta ta tillvara på möjligheterna att presentera vid vetenskapliga konferenser, parallellt med att vi publicerar våra data i medicinska tidskrifter efter att de har granskats av ledande, oberoende forskare inom området.

Immunicum har fått en bra start på 2019 och vi har en spännande utveckling framför oss. I takt med att resultaten kommer in vinner vi fler insikter som kan hjälpa oss att effektivt styra bolaget mot våra företagsmål och mot våra kliniska mål att bekämpa cancer.

Carlos de Sousa

VD

Den fullständiga delårsrapporten finns på:

http://immunicum.se/investors/financial-reports/

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007-528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl 8:00.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – september 2019