Immunicum AB (publ): Delårsrapport juli - september 2017Pressmeddelande

17 november 2017

Immunicum AB (publ): Delårsrapport juli – september 2017

Immunicum AB (publ), First North Premier: (IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer meddelar, publicerar idag sin delårsrapport inklusive en uppdatering av hur verksamheten utvecklats under tredje kvartalet 2017.

VD-KOMMENTAR – TREDJE KVARTALET                       

Vår vision är att gå vidare med ilixadencel som en ny terapi vid behandling av solida tumörer samt att fortsätta den strategiska utvecklingen av vår pipeline för att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Det senaste kvartalet och veckorna fram till den här rapporten har från ett forskningsperspektiv varit särskilt spännande eftersom vi har uppnått ett flertal vetenskapliga och kliniska milstolpar och samtidigt säkrat finansiering för att stödja vår vision och långsiktiga framgång.

Viktigast är att vi har slutfört den kliniska Fas I/II-studien för levercancer (HCC) med positiva data för både säkerhet och tolerabilitet samt lovande data gällande immunsystemaktivering. Utöver dessa positiva kliniska data är vi glada att kunna tillkännage presentationen av de prekliniska resultaten för ilixadencels verkningsmekanism som hölls under SITCs 32:a årsmöte.

När vi ser framåt har vi tillsammans med styrelsen tillkännagett en företrädesemission som kommer att stödja den pågående verksamheten och möjliggöra implementeringen av nästa fas i bolagets uppdaterade kliniska utvecklingsplan. Vi har utformat den här planen med ett tydligt fokus på att öka möjligheterna för ilixadencel på den ständigt föränderliga marknaden för cancerbehandlingar, utifrån dess tillämplighet vid  ett antal solida tumörformer, dess potentiella synergieffekter tillsammans med andra cancerbehandlingsformer samt dess lovande säkerhetsprofil. För att minska utspädningseffekten för aktieägarna och samtidigt maximera värdeskapandet för bolaget och ilixadencel, har Immunicums ledning och styrelse beslutat att finansiera planen i etapper. Den garanterade likviden från den meddelade företrädesemissionen kommer göra att bolaget och dess pågående projekt är fullt finansierade tills de är slutförda 2019. Samtidigt kommer den att ge oss möjligheten att generera värdefulla data i kombination med checkpointhämmare för tre nya indikationer, vilket breddar ilixadencels potential på flera fronter. Vi anser fortfarande att levercancer är en mycket spännande indikation där ilixadencel skulle kunna ha en stor betydelse för den befintliga behandlingen, men vi tror också att det är viktigt för bolaget att nå sina viktiga brytpunkter. Därför behåller vi fokus på att på kort sikt nå dessa milstolpar och är öppna för strategiska alternativ som kan stödja en Fas II-studie inom levercancer. Likviden från den meddelade företrädesemissionen kommer innebära att vi kan koncentrera oss på att tillvarata ilixadencels fulla potential inom flera indikationer, samtidigt som vi tar bolaget till nästa steg i dess utveckling.

Jag talar för hela bolaget och ledningen, som alla kommer att delta i emissionen, när jag säger att vi är djupt engagerade i de möjligheter som ligger framför oss med att ta fram nya innovativa behandlingar till patienterna och samtidigt skapa värde för våra aktieägare.

Carlos de Sousa

VD

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den första patienten rekryterades i USA som en del av bolagets pågående globala Fas II-studie MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). I och med detta fortsätter Immunicums kliniska program för att förverkliga ilixadencels potential genom att genomföra en global klinisk studie som uppfyller samtliga regulatoriska och tillverkningsrelaterade krav i USA, vilka är betydande för en cellbaserad terapi.
 • Bolaget tillkännagav att den sista patienten gjort sitt sista besök i den pågående Fas I/II-studien med ilixadencel vid levercancer (HCC). Positiva resultat från studien  presenterades i slutet av september. Studien, som var av öppen design, genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och inkluderade arton patienter. Ilixadencel visade sig vara säker och tolereras väl av dessa patienter både när den gavs som enskild behandling och i kombination med den befintliga första linjens standardbehandling, sorafenib. Dessutom uppvisade resultaten belägg för tumörspecifik immunaktivering hos merparten av patienterna.
 • Immunicums ledningsgrupp har, tillsammans med styrelsen och externa rådgivare, genomfört en strategisk analys för att definiera nästa fas i ilixadencels kliniska utvecklingsprogram. Arbetet inleddes i början av 2017 och syftade till att utvärdera nuvarande cancerbehandlingsstrategier och säkerställa att bolagets kliniska utvecklingsarbete är utformat för att ta tillvara ilixadencels fulla potential.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Sharon Longhurst utnämndes till Head of Chemistry, Manufacturing & Controls (CMC). Hon ska arbeta med att utveckla en kommersiellt färdig tillverkningsprocess för bolagets ledande produkt ilixadencel.
 • Bolaget tillkännagav att Immunicums styrelse har fattat beslut om en nyemission av aktier som vid full teckning kommer tillföra bolaget cirka 223 MSEK före transaktionskostnader. Ett garantikonsortium har på vissa villkor åtagit sig att teckna nya aktier i en sådan omfattning att nyemissionen är garanterad upp till 200 MSEK. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”) förutsätter sedvanligt godkännande vid en extra bolagsstämma.
 • Data gällande ilixadencels verkningsmekanism presenterades på Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) 32:a årsmöte. De prekliniska resultaten visar hur ilixadencel genererar komplementära immunologiska processer som är nödvändiga för att lära immunsystemet att känna igen och avdöda cancerceller.
 • Immunicum publicerade två prekliniska studier som undersöker ilixadencels verkningsmekanism i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Oncoimmunology. Studierna visar de flera olika sätt som ilixadencel, eller motsvarande allogena proinflammatoriska dendritceller från mus, skapar en immunstimulerande miljö.

Ekonomisk översikt

Tredje kvartalet (juli-september) 2017 jämfört med samma period förra året

 • Rörelseresultatet uppgick till -21 597 TSEK (-12 018 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -21 659 TSEK (-11 985 TSEK)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,83 SEK (-0,46 SEK)

Perioden januari-september 2017 jämfört med samma period förra året

 • Rörelseresultatet uppgick till -61 245 TSEK (-36 614 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -61 512 TSEK (-36 614 TSEK)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,37 SEK (-1,65 SEK)
 • Likvida medel och kortfristig placering uppgick per den 30 september 2017 till 53 112 TSEK (129 032 TSEK)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 1,57 SEK (4,90 SEK)
 • Antal anställda var vid periodens slut 10 (9)

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:

http://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 17 november 2017.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com

Mediakontakt

MacDougall Biomedical Communications
Joanne Tudorica
Telefon: +49 89 2424 3494
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritceller, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) och dess akademiska samarbetspartner publicerar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism i tidskriften Oncoimmunology