Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q3 2018

 

 

Pressmeddelande

7 november 2018

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q3 2018

Positiva prekliniska resultat presenterade på ESMO

Juli – september i sammandrag

 • Immunicum meddelade att FDA godkänt protokollet som möjliggör starten av en utökad Fas Ib/II-multi-indikationsstudie med kombinationsbehandling.
 • Immunicum meddelade att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet.

Januari – september i sammandrag

 • Patientrekryteringen slutfördes till den pågående, globala kliniska Fas II-studien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Studiens syfte är att visa “proof of concept” för ilixadencel avseende ett antal kliniska effektmått samt att studera säkerhet under en 18-månadersperiod.
 • Ilixadencel beviljades ATMP-certifiering (advanced therapy medicinal product) från europeiska läkemedelsverket gällande tillverkningskvalitet och prekliniska data.
 • Immunicums aktier (IMMU. ST) upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
 • Immunicum presenterade en fallstudie med en patient ur Fas I/II HCC-studien vid Cholangiocarcinoma Foundation Annual Conference i Salt Lake City, USA.
 • Bolaget meddelade publicering av en vetenskaplig översiktsartikel kring ilixadencel-konceptet i Pharmaceutical Research.
 • Rekryteringen till den kliniska fas I/II studien GIST slutfördes.
 • Michaela Gertz rekryterades som CFO på Immunicum.
 • Vid årsstämman valdes Michael Oredsson till ny styrelseordförande. Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Nilsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Immunicum meddelade att bolaget avser att genomföra en riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt 351 MSEK för fortsatt klinisk utveckling av ilixadencel och kallar till extra bolagsstämma den 8 november.
 • Immunicum AB presenterade prekliniska resultat för ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018 års ESMO-kongress.

 

Finansiellt sammandrag

Q3 Jan – Sept Helår
KSEK om inget annat anges 2018 2017 2018 2017 2017
Rörelseresultat -23 520 -21 597 -71 637 -61 245 -80 700
Periodens resultat -23 520 -21 659 -71 645 -61 512 -80 338
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,5 -0,8 -1,4 -2,4 -3,1
Likvida medel 133 273 43 586 133 273 43 586 128 883
Eget kapital 117 912 40 874 117 912 40 874 189 556
Antal anställda 11 10 11 10 11

VD-kommentar

Immunicum har tagit flera viktiga steg framåt under sommaren. Under de senaste månaderna har vår strategi tagits emot väl av investerare och forskare och vi ser fram emot nästa utvecklingssteg för både forskningen och företaget.

I juli godkände det amerikanska läkemedelsverket, FDA, studieprotokollet för bolagets planerade Fas Ib/II-studie som ska utvärdera säkerhet och effekt av intratumoralt administrerat ilixadencel i kombination med checkpointhämmare. Det regulatoriska godkännandet gör att bolaget nu kan påbörja patientrekryteringen och vi förväntar oss att inkludera den första patienten innan årets slut vilket är ett viktigt steg för utvecklingen av ilixadencel.

Potentialen för ilixadencel som kombinationsterapi tydliggjordes också på 2018 års kongress för European Society for Medical Oncology, ESMO, som hölls i oktober i München. Genom att presentera nya positiva prekliniska in vivo och in vitro data ökade vi kännedomen om ilixadencel hos det globala forskningssamhället. Resultaten från studien, som visades under en posterpresentation inför key opinion leaders inom immunonkologi, belyser ilixadencels förmåga att förstärka både anti-tumör effekt och överlevnadseffekt hos systemiska checkpointhämmare (anti-PD-1) och immunförstärkare (anti-4-1BB/CD137). Att delta vid akademiska möten som dessa är viktigt för att visa upp och validera våra resultat och vi kommer att fortsätta närvara vid vetenskapliga och relevanta möten.

Slutligen, den föreslagna företrädesemissionen i kombination med den riktade emissionen beräknas ge bolaget ett kapitaltillskott på 351 miljoner kronor. Stödet från ett syndikat av välrenommerade och institutionella ägare visar att Immunicum utvecklats på ett positivt sätt. Med förstärkta resurser kan vi genomföra en utökad kombinationsstudie, satsa på stödjande preklinisk utveckling och göra en betydande investering för att säkerställa storskalig tillverkning av ilixadencel. Dessa investeringar är avgörande för att ytterligare öka värdet av ilixadencel.

Sammantaget fortsätter vi att framgångsrikt leverera mot vår uppsatta plan och vi närmar oss succesivt viktiga milstolpar i utvecklingen av projekten. Vi är nöjda med framstegen och ser fram emot att avsluta året stärkta av de senaste framgångarna.

Jag vill tacka våra aktieägare för ert kontinuerliga stöd i vår strävan att, genom våra kommersiella och kliniska mål, göra verklig skillnad för cancerpatienter.

Carlos de Sousa

VD

Den fullständiga delårsrapporten finns på:

http://immunicum.se/investors/financial-reports/

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 7 november 2018, kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska resultat för ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018 års ESMO-kongress