Immunicum AB (publ) förtydligar information kring riktad emissionPressmeddelande

16 oktober 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Immunicum AB (publ) förtydligar information kring riktad emission

Som kommunicerats tidigare idag har styrelsen i Immunicum AB (publ) beslutat att genomföra en riktad emission om ca 178 MSEK samt en företrädesemission om ca 173 MSEK. Båda emissionerna är villkorade av godkännande av en extra bolagsstämma den 8 november 2018.

Den riktade emissionen omfattar 20 915 588 aktier vilka emitteras till kursen 8,50 SEK per aktie. Emissionen har tecknats av, i huvudsak, ett antal institutionella investerare inklusive Fjärde AP-fonden (38 MSEK), Gladiator (32 MSEK), Andra AP-fonden (21 MSEK), Alfred Berg (20 MSEK), Nordic Cross (17 MSEK) och Adrigo (10 MSEK). Därutöver har ett antal privata investerare tecknat sig i den riktade emissionen inklusive Rothesay (10 MSEK), Lennart Sten via bolag (7,5 MSEK), EWS Stiftelsen (3 MSEK) samt JESEM AS (1 MSEK). Vidare har ett antal privata investerare tecknat 18 MSEK genom Avanza Pension.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Immunicums fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget.

De nyemitterade aktierna i den riktade emissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. Aktierna som tecknas och emitteras i den riktade emissionen berättigar därmed inte till deltagande i företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media RelationS

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Denna information är sådan information som Immuncium (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 16.45 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Immunicum AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Immunicum kommer endast att ske genom det prospekt som Immunicum kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Immunicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ)