Immunicum AB (publ) meddelar att abstrakten inför ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium publicerats

Pressmeddelande

3 februari 2020

Immunicum AB (publ) meddelar att abstrakten inför ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium publicerats

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att abstrakten som kommer att presenteras vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium publicerats, inklusive abstraktet som beskriver fas II-studien MERECA som antagits för en muntlig presentation den 6 februari 2020.

Som tidigare kommunicerats kommer Immunicum att presentera uppdaterade MERECA-resultat under symposiet, som hålls den 6-8 februari, 2020 i Orlando, Florida, inklusive den första halvårsvisa uppföljningen av överlevnaden hos patienterna i studien. Immunicum kommer att offentliggöra de presenterade uppgifterna via ett pressmeddelande i samband med att presentationerna genomförs. I MERECA-studien undersöktes behandlingseffekten av ilixadencel, Immunicums ledande läkemedelskandidat, i kombination med Sutent® (sunitinib) som en första linjens behandling av patienter med metastaserad njurcancer.

Alla abstrakt som presenteras vid symposiet finns tillgängliga på ASCO-SITC:s hemsida: https://meetinglibrary.asco.org/

Information kring presentationerna:

Titel: A randomized phase II study with ilixadencel, a cell-based immune primer, plus sunitinib versus sunitinib alone in synchronous metastatic renal cell carcinoma
Sessionsinformation: Oral Abstract Session A
Datum och tid: 6 februari 2020, 13:40 – 13:50 US Eastern time /19:40 – 19:50 CET
Presentatör: Magnus Lindskog, Docent

Docent Magnus Lindskog är en klinisk onkolog vid Uppsala universitetssjukhus och deltog som huvudprövare i MERECA-studien.

Dessutom har abstraktet med resultaten från fas I/II-studien av ilixadencel hos patienter med gastrointestinal stromal tumör (GIST) som accepterats för en posterpresentation publicerats. Immunicum kommer att tillhandahålla postern på bolagets hemsida efter sessionen var tid anges nedan.

Titel: Phase I trial evaluating safety and efficacy of intratumorally administered allogeneic monocyte-derived cells (ilixadencel) in advanced gastrointestinal stromal tumors
Sessionsinformation: Poster Session A
Datum och tid: 6 februari 2020, 11:30 AM – 1:00 PM; 6:00 – 7:00 PM US Eastern time / 17:30 -19:00; 7 februari, 2020, 0:00 – 1:00 CET
Presentatör: Alex Karlsson-Parra, Docent

Om MERECA
MERECA är en explorativ, global, randomiserad, kontrollerad, öppen klinisk fas II-studie i vilken 88 nydiagnostiserade patienter med intermediär eller dålig prognos av metastaserad njurcancer inkluderades. Patienterna randomiserades 2:1 till att behandlas med antingen två intratumorala doser ilixadencel innan nefrektomi genomfördes, (den tumördrabbade njuren avlägsnas kirurgiskt) med efterföljande behandling med sunitinib, eller enbart behandling med sunitinib efter nefrektomin. Studiens primära mål var att utvärdera medianöverlevnad (OS) och överlevnad vid 18 månader. Bland de sekundära målen ingick säkerhet och tolerabilitet, tumörrespons och immunmarkörer inklusive T-cellsinfiltration.

Om njurcellscancer/njurcancer
Globalt diagnostiseras omkring 273 000 nya fall av njurcellscancer varje år, vilket utgör ungefär 2 procent av samtliga cancerfall. Den terapeutiska effekten hos befintliga behandlingar, så kallade riktade behandlingar, har ofta kort varaktighet och begränsad påverkan på livslängden. Eftersom det inte finns några alternativ till dessa behandlingar råder det ett stort medicinskt behov av nya behandlingar som är effektiva, mer kostnadseffektiva och med färre biverkningar.

Om GIST
GIST är den vanligaste formen av sarkom och är i hög grad resistent mot konventionell strålbehandling och cellgiftsbehandling. Även om imatinib och andra tyrosinkinashämmare (TKI) har revolutionerat den medicinska behandlingen av ej opererbar och/eller metastaserande GIST, så utgör TKI-resistens den största utmaningen, eftersom behandlingsalternativen för framskridna former av GIST är begränsade.

Om ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel är en immunaktiverare som är lagringsbar (”off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva beståndsdelen är aktiverade dendritceller som tas från friska blodgivare. Injektion med dessa celler intratumoralt ger upphov till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler. Hittills har ilixadencel testats i en rad kliniska prövningar i olika solida tumörindikationer inklusive metastaserande njurcancer (mRCC), hepatocellulärt karcinom (HCC) och gastrointestinala stromala tumörer (GIST) och i kombination med flera standarder för vårdcancer terapier som tyrosinkinashämmare Sutent® (sunitinib) och Stivarga® (regorafenib) och checkpointhämmaren Keytruda® (pembrolizumab). Ilixadencel har genomgående upprätthållit en positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil och visat initiala tecken på effekt, som visats i den randomiserade fas II-studien MERECA. Ilixadencel går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel I flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicums MERECA-studie utvald för muntlig presentation vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium