Immunicum offentliggör prospekt i samband med företrädesemission och riktad emissionPressmeddelande

23 november 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Immunicum offentliggör prospekt i samband med företrädesemission och riktad emission

Den extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) (“Immunicum” eller “Bolaget”) den 8 november 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag från den 16 oktober 2018, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”) samt en riktad nyemission (den “Riktade emissionen”). Styrelsen har med anledning av Företrädesemissionen och den Riktade emissionen (“Nyemissionerna”) upprättat ett prospekt som idag, den 23 november 2018, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.immunicum.se) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se).

Sammanfattning av Nyemissionerna

  • Nyemissionerna tillför Bolaget 351 MSEK före emissionskostnader, förutsatt fullteckning.
  • Den riktade emissionen omfattar 20 915 588 aktier vilka emitteras till kursen 8,50 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 178 MSEK. Emissionen har tecknats av, i huvudsak, ett antal institutionella investerare inklusive Fjärde AP-fonden (38 MSEK), Gladiator (32 MSEK), Andra AP-fonden (21 MSEK), Alfred Berg (20 MSEK), Nordic Cross (17 MSEK) och Adrigo (10 MSEK). Därutöver har ett antal privata investerare tecknat sig i den Riktade emissionen inklusive Rothesay (10 MSEK), Lennart Sten via bolag (7,5 MSEK), EWS Stiftelsen (3 MSEK) samt JESEM AS (1 MSEK). Vidare har ett antal privata investerare tecknat 18 MSEK genom Avanza Pension.
  • Villkoren i Företrädesemissionen innebär att två (2) nya aktier emitteras för varje fem (5) befintliga aktier, vilket innebär att högst 20 383 412 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen till kursen 8,50 SEK per aktie, motsvarande högst cirka 173 MSEK.
  • Rothesay Ltd har åtagit sig att teckna sin andel i Företrädesemissionen om 3,4 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Resterande andel av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden.

Tidplan för Företrädesemissionen

21 november 2018                                          Avstämningsdag

26 november – 6 december 2018                    Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm

26 november – 10 december 2018                  Teckningsperiod

Omkring den 13 december 2018                    Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Vecka 3, 2019                                                 Beräknad registrering av Nyemissionerna hos Bolagsverket

Informationstillfällen

I samband med Nyemissionerna kommer Bolaget att presentera sin verksamhet vid följande tillfällen:

  • Stockholm den 26 november 2018, Aktiespararna, Stora Aktiedagen – Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida (www.aktiespararna.se)
  • Stockholm den 28 november 2018 på Erik Penser Banks Bolagsdag, med start 13:00 – Apelbergsgatan 27, anmälan sker till bolagsdag@penser.se
  • Stockholm den 4 december 2018, lunchpresentation i Erik Penser Banks lokaler, 12:00 – Apelbergsgatan 27, anmälan sker till seminarium@penser.se


Finansiell, strategisk och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Asperia AB är strategisk rådgivare till Immunicum i samband med Nyemissionerna. Vidare är Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionerna.

Denna information är sådan information som Immunicum (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 11.15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540 or +49 892 388 7731
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum tillkännager samarbete med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland och Pfizer för utvärdering av ilixadencel i kombination med avelumab i den planerade fas Ib/II multi-indikationsstudien ILIAD