Immunicum rapporterar lovande preliminära regressdata vid tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare samt fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på njurca...Immunicum rapporterar lovande preliminära regressdata vid tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare samt fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på njurcancer

Göteborg, 2014-05-21 13:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Förutom fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på metastaserande njurcancer visar nu preliminära INTUVAX-data också en anmärkningsvärd partiell tillbakagång av samtliga metastaser hos två patienter som på grund av initial progress trots INTUVAX-behandling erhållit tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare. Dessa fynd talar för att kombinationsbehandling med INTUVAX och vissa tyrosinkinashämmare kan ha en synergistisk antitumör-effekt.

Immunicum AB (publ), som utvecklar terapeutiska cancervacciner, meddelade i dag fortsatt övertygande överlevnadsdata från sin fas I/II-studie på metastaserande njurcancer och att medianöverlevnaden för patienter med dålig prognos (fem patienter) för närvarande ligger på 13 månader mot förväntad medianöverlevnad på 8-9 månader vid behandling med etablerade tyrosinkinashämmare. En patient har utgått ur överlevnadsstudien då patienten ifråga vid eftergranskning inte uppvisade metastaser från njurtumören. Av de 11 kvarstående studiepatienterna med verifierad metastaserande njurcancer är åtta patienter fortfarande vid liv. 

Bolaget meddelar också att två patienter, vars tumörmetastaser efter INTUVAX-behandling har gått i progress, har erhållit tilläggsbehandling med tyrosinkinas-hämmare och därefter uppvisat en anmärkningsvärd tillbakagång (regress) av samtliga kvarvarande metastaser. I ett av fallen handlar det om en patient med fyra hjärnmetastaser varav två har försvunnit helt och resterande har gått i omfattande partiell regress. I det andra fallet handlar det om en patient med extensiv sarkomatoid tumöromvandlig som också uppvisat en partiell regress av alla metastaser. Enligt den samlade litteraturen borde ingen av dessa två patienter ha svarat på behandling med enbart tyrosinkinashämmare.

Immunicum har nu skickat in en ansökan till den lokala etikprövningsnämnden i Uppsala för att få insamla ytterligare data vad gäller tumörrespons efter den nyligen avslutade fas I/II-studien på metastaserande njurcancer. Motivet till ansökan är tvåfaldigt. För det första så tycks framgångsrik vaccin-baserad immunterapi förlångsamma tumörutvecklingen och i vissa fall även inducera en sen regress av tumören. För det andra så har några av Immunicums studiepatienter på grund av tumörprogress erhållit tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare vilket gör att Bolaget kan utvärdera eventuell synergieffekt mellan sin vaccinbaserade immunterapi och etablerad behandling.

Ett vetenskapligt abstract med data från Immunicums fas I/II-studie på metastaserande njurcancer kommer att presenteras på världens största cancerkonferens, det årliga ASCO-mötet i Chicago, 30 maj – 3 juni. Bolaget fortsätter att samla in data från studiepopulationen och planerar att meddela övergripande information om data som samlats fram till tiden för ASCO-konferensen, vilket beräknas ske den 2 juni.

 

– Trots ett litet patientunderlag som gör det svårt att dra några säkra slutsatser så ser hittills erhållna överlevnadsdata mycket spännande ut. Det anmärkningsvärda tumörsvaret som vi nu har sett hos två av våra patienter som fått tilläggsbehandling med läkemedlet Sutent kan mycket väl bero på en synergistisk effekt där Sutent “öppnat upp” tumören för vaccin-inducerade dödarceller via en välkänd “bieffekt” hos Sutent som nedreglerar tumörvävnadens immunhämmande mekanismer, säger Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra.

 

Immunicum befinner sig i slutfasen av planeringen av en uppföljande, och fullt finansierad, fas II-studie som beräknas starta under 2014

Bolaget kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av inbjudan till teckning av aktier i den pågående nyemissionen med företrädesrätt for bolagets aktieägare. Tilläggsprospektet kommer att offentliggöras så snart Finansinspektionen har gett sitt godkännande.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum – INTUVAX abstract på ASCO 2014