Immunicum rapporterar positiva fas I/II-data för cancervaccinet INTUVAX® vid behandling av njurcancerGöteborg, 2013-12-05 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum® AB (publ), ett listat bolag på NASDAQ OMX First North som utvecklar terapeutiska cancervacciner, presenterar idag positiva överlevnadsdata från en klinisk fas I/II-studie med cancervaccinet INTUVAX® för behandling av metastaserad njurcancer. Presentationen genomförs av Bolagets forskningschef, docent Alex Karlsson-Parra, på Informas Immunterapikonferens i Bryssel. 

Fas I/II-studien som påbörjades i februari 2012 inkluderar totalt 12 patienter vilka behandlats med två intratumorala injektioner/vaccinationer med INTUVAX® varefter den cancerdrabbade njuren, som en del av standardbehandling, har opererats bort.

Vaccination med INTUVAX® har inte haft någon negativ inverkan på patienternas allmäntillstånd och inga allvarliga vaccinrelaterade biverkningar har rapporterats.

Medianöverlevnaden efter vaccination för undergruppen på 5 patienter med dålig prognos (gruppering enligt allmänt vedertagna så kallade Heng-kriterier) ligger för närvarande på 8 månader och har således redan passerat förväntad medianöverlevnad på 5 månader med interferon-behandling och 7.8 månader med moderna riktade terapier.

Tre av fem patienter i gruppen med dålig prognos har dessutom en ovanlig tumörbild, så kallad extensiv sarkomatoid tumöromvandling, som försämrar prognosen ytterligare. Medianöverlevnaden hos dessa 3 patienter ligger för närvarande på 6 månader från diagnostillfället jämfört mot förväntat 3 månader.

Noterbart är även att 2 av 5 patienter (40%) i undergruppen med dålig prognos för närvarande har överlevt i mer än 15 månader efter vaccination och båda är fortfarande vid liv. Dessa siffror kan jämföras med en förväntad 15-månadersöverlevnad på ca 15 % hos patienter med dålig prognos som behandlas med interferon och ca 25 % hos patienter som behandlas med riktade terapier.

Observationstiden är ännu för kort för att kunna uttala sig om hur medianöverlevnaden i undergruppen med intermediär prognos (7 patienter) står sig i förhållande till förväntad median. Två patienter har dock redan passerat den förväntade medianöverlevnaden på 14 månader som gäller för interferon-behandlade patienter. Den först behandlade patienten har nu levt i snart 22 månader efter vaccination och har inte behövt någon ytterligare behandling.

Sett till hela patientgruppen på 12 patienter är fortfarande 10 patienter vid liv. Bolaget fortsätter att följa överlevnadsdata även efter studiens avrapportering till myndigheterna, vilket beräknas ske under Q1 2014.

–       Den vaccinationsrelaterade ökningen av cirkulerande tumörspecifika lymfocyter i 9 av 11 undersökta patienter, samt den massiva och tumörspecifika infiltrationen av CD8+ T-celler, alltså potentiellt tumöravdödande celler, som noterats i 5 av 12 undersökta primärtumörer stämmer dessutom väl överens med förväntad verkningsmekanism, säger Immunicums forskningschef, docent Alex Karlsson-Parra. Enligt tillgängliga vetenskapliga publikationer så är tumörinfiltrationen av CD8+ T-celler hos de 5 patienterna den mest omfattande som någonsin har rapporterats vid terapeutisk cancervaccination, såväl i djur- som i människostudier. Dessutom tycks den massiva intratumorala infiltrationen av CD8+ T-celler korrelera med förlängd överlevnad hos våra patienter med sarkomatoid tumöromvandling.

–       Även om det rör sig om ett begränsat antal patienter som vi behandlat och vi inte har med någon egen kontrollgupp så är alla dessa resultat väldigt uppmuntrande, särskilt som nuvarande terapier ofta är förenade med svåra biverkningar. Vi ser därför fram emot att få testa vårt vaccin i en större fas II-studie som vi planerar att starta under nästa år, säger VD Jamal El-Mosleh.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och förväntas aktivera kroppens egna immunförsvar för att specifikt angripa tumörceller. Immunicums aktier handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51, jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus AB (publ) Delårsrapport april – juni 2022