Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2018Pressmeddelande

25 april 2018

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2018

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade idag att årsstämman den 25 april 2018 fattade bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning. Årsstämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 80 337 643 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 187 008 570 kronor överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Magnus Nilsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm som styrelseledamöter. Michael Oredsson valdes som ny styrelseledamot och som styrelseordförande. Agneta Edberg och Martin Lindström har avböjt omval.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som utsett Jan Malm som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 230 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseledamot arvoderas med 125 000 kronor, därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 275 000 kronor. Ledamot som är medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000 kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000 kronor. Ledamot som är medlem i ersättningsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i ersättningsutskott med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete ska utgå. Årsstämman beslutade vidare att det, utöver styrelsearvodering, för styrelsen som helhet kan utgå sammanlagt högst 100 000 kronor för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 5 095 853 aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av högst 5 095 853 aktier. Betalning ska kunna ske kontant. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka 10 procent av det nuvarande kapitalet och antalet röster.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att lägga till en ny § 8 i bolagsordningen innebärande att bolagsstämma ska kunna hållas i antingen Göteborg eller Stockholm.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.


För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telephone: +46 70 926 17 75
E-mail: ir@immunicum.com 

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017