Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) den 18 december 2020

Pressmeddelande

18 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) den 18 december 2020

Vid extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) (IMMU.ST) den 18 december 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om godkännande av riktad nyemission av aktier (apportemission)
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 18 november 2020 om riktad nyemission av aktier till Van Herk Investments B.V. mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i DCprime B.V.

Den riktade emissionen innebär att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om 3 695 481,75 SEK genom nyemission av 73 909 635 aktier.

Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av DCprime framgår av bolagets pressmeddelanden den 18 november 2020 samt 8 december 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om riktad nyemission av aktier upp till maximalt 20 procent av bolagets registrerade aktiekapital och antalet aktier baserat på fullt utspädd basis, det vill säga inklusive utestående teckningsoptioner i bolaget, vid tidpunkten för styrelsens första beslut om nyemission genom utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 14:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 718 89 30
E-post: info@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar att patientrekryteringen till Fas Ib-delen av kombinationsstudien ILIAD är slutförd