Mendus AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Mendus AB (publ)

Aktieägarna i Mendus AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2022 klockan 10:00 i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i)     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen torsdagen den 10 november 2022, samt

(ii)     dels senast måndagen den 14 november 2022, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Mendus AB (publ), ”Extra bolagsstämma 2022”, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller per e-post till info@mendus.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 10 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 14 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

POSTRÖSTNING

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna i Bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämma den 18 november 2022 via post och e-post enligt 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mendus.com. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för poströstning till Bolaget i enlighet med de instruktioner som anges i formuläret.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.mendus.com.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Framläggande och godkännande av dagordning.

4.     Val av en eller två justeringspersoner.

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

7.     Stämmans avslutande.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken upprättad av Euroclear Sweden AB och mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att till justeringsperson utse en aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget i enlighet med regel 1.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och som deltar fysiskt på stämman.

Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Mot bakgrund av det finansieringsarrangemang baserat på konvertibla skuldebrev som Bolaget ingått med Negma Group Ltd föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett nytt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med nedan. För ytterligare information om finansieringsarrangemanget, se pressmeddelandet som publicerades den 26 oktober 2022.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Vid efterföljande beslut enligt bemyndigandet ska gränsen om 20 procent baseras på (i) antalet aktier som nyemitterats med stöd av bemyndigandet, samt, avseende teckningsoptioner och konvertibler som emitterats med stöd av bemyndigandet, (ii) det antalet aktier som emitterats genom teckning av utgivna teckningsoptioner, och (iii) det antalet aktier som emitterats genom konvertering av utgivna konvertibler, under förutsättning att teckning/konvertering av sådana teckningsoptioner/konvertibler har skett.

Bemyndigandet innebär således att styrelsen har rätt att vid beslut om emission beakta, exempelvis avseende konvertibler, hur många aktier som de facto har emitterats snarare än hur många aktier som kunde komma att emitteras baserat på den lägsta konverteringskursen för konvertibeln, under förutsättning att konvertering har skett av tidigare emitterade konvertibler under bemyndigandet. Den lägsta konverteringskursen för konvertibler måste nämligen inkluderas i beslutet för att kunna registreras.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Detta bemyndigande ersätter det nuvarande bemyndigandet som årsstämman den 10 maj 2022 fattade beslut om.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 199 400 599. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor på adress Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com, från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

___________________________

Stockholm, oktober 2022

Mendus AB (publ)

Styrelsen

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIA RELATIONS
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus säkrar det första aktieägarlånet från Van Herk Investments och ingår slutlig dokumentation med Negma Group