Mendus säkrar ett andra aktieägarlån från Van Herk Investment och minskar antalet utestående konvertibla obligationer till Negma Group

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, meddelade idag att Bolaget har ingått ett andra lån enligt villkoren i åtagandet från sin största aktieägare, Van Herk Investments (“VHI”). Det 1-åriga lånet om 25 Mkr löper med 6% årlig ränta och kommer att återbetalas kontant vid slutet av låneperioden. Lånet är en del av den totala finansieringsfaciliteten om 50 Mkr mellan Mendus och VHI som ingicks den 26 augusti 2022. Totalt har Mendus nu utnyttjat 35 Mkr i lån från faciliteten.

Mendus tillkännagav idag också att Bolaget ömsesidigt med Negma Group Ltd. beslutat att minska den första delen (tranchen) av konvertibla skuldebrev emitterade den 3 januari 2023 genom att lösa in konvertibla skuldebrev för ett nominellt belopp om 5 Mkr. Efter denna inlösen uppgår det utestående nominella beloppet av konvertibla skuldebrev för den första tranchen till 6 375 000,00 kr.

“Vår finansieringsstrategi bygger på att tillämpa de möjligheter som står till vårt förfogande och att balansera dessa i enlighet med nuvarande finansieringsbehov och övergripande marknadsförhållanden,” kommenterar Lotta Ferm, finansdirektör på Mendus. “Omdisponeringen av de finansieringsarrangemang som för närvarande är på plats visar att vi upprätthåller en konstruktiv dialog med både Van Herk Investments och Negma Group i relation till det totala finansieringsåtagande om 250 Mkr som vi tillkännagav i augusti 2022. Samtidigt håller vi våra alternativ öppna för ytterligare finansieringskällor.”

För ytterligare information angående finansieringsavtalen med Negma och VHI, se pressmeddelanden publicerade den 26 augusti 2022, 26 oktober 2022 och 5 januari 2023.

Se även fliken “Konvertibla obligationer” på Mendus webbplats för en sammanfattning av alla utestående konvertibla obligationer och emitterade aktier vid konvertering med avseende på finansieringsarrangemanget med Negma.

 

Detta är information som Mendus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoners försorg den 7 mars 2023, kl 08.00 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com

 

INVESTERARRELATIONER
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum ansöker om tillstånd att starta en klinisk prövning på levercancer