Mendus AB: Mendus tillkännager begäran om den första tranchen av konvertibelt lån från Negma Group

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att Bolaget begärt den första tranchen av ett konvertibelt lån om 13 700 000 kronor från Negma Group (”Negma”), varav 3 700 000 kronor avser betalning av åtagandeavgiften till Negma. Begäran om den första tranchen har gjorts i enlighet med det finansieringsavtal som Mendus tillkännagivit genom pressmeddelanden den 26 augusti 2022 och 26 oktober 2022.

Styrelsen för Mendus har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 18 november 2022, att begära den första tranchen av ett konvertibelt lån om 13 700 000 kronor genom emission av konvertibla skuldebrev. Enbart Negma har rätt att teckna de konvertibla skuldebreven, varvid 10 000 000 kronor kommer att betalas kontant och 3 700 000 kronor kommer att betalas genom kvittning mot åtagandeavgiften.

De konvertibla skuldebreven löper utan ränta och har en löptid på 24 månader från det att de registrerats hos Bolagsverket, om de inte konverteras före detta datum. De konvertibla skuldebreven kan konverteras till aktier i Mendus. Konverteringskursen kommer att fastställas på följande sätt (i) 92 % av den näst lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP), under de 10 på varandra följande handelsdagarna före utfärdandet av konverteringsbegäran från Negma eller (ii) 92 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de 10 på varandra följande handelsdagarna före konverteringsbegäran från Negma om den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen inträffade den sista handelsdagen under perioden om 10 handelsdagar. Konverteringskursen ska avundas till två decimaler. Mendus kommer att offentliggöra varje begäran om konvertering från Negma genom ett separat pressmeddelande.

För en sammanställning av samtliga utestående konvertibla skuldebrev och emitterade aktier vid konvertering i enlighet med finansieringsavtalet med Negma hänvisas till avsnittet ”Konvertibla skuldebrev” på investerarsidan på Mendus webbplats.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting

VD

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTERARRELATIONER
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus presenterar positiva överlevnadsdata från ADVANCE II-studien, som utvärderar DCP-001 som underhållsbehandling vid AML, på American Society of Hematology (ASH)