Mendus AB: Mendus tillkännager erhållande av finansieringsåtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från Van Herk Investments och Negma Group

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännager idag att de har ingått bindande avtal avseende erhållande av finansieringsåtagande på upp till 200 miljoner kronor (”Transaktion”) med Negma Group Ltd, ett Paris-baserat ledande finansinstitut (“Negma”). Bolaget har även ingått ett bindande åtagande med sin största aktieägare, Van Herk Investments, att erhålla ett aktieägarlån på upp till 50 miljoner kronor.

Finansieringsåtagandena kommer att göra det möjligt för Bolaget att nå de nästkommande kliniska avläsningar från de pågående ADVANCE II- och ALISON-studierna, att förbereda sig för fortsatta kliniska studier och att etablera det registreringsgrundande stadiet samt den kommersiella tillverkningen för dess huvudprogram DCP-001.

Baserat på det åtagande som undertecknats med Van Herk Investments, har Bolaget rätt att erhålla ett aktieägarlån, från Van Herk Investments, upp till ett maximalt belopp om 50 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor. Åtagande gäller till och med den 30 juni 2023.

Negma har åtagit sig att teckna upp till 200 miljoner kronor i konvertibla skuldebrev. Finansiering är tillgänglig i trancher på upp till 10 miljoner kronor vardera, under en period om 30 månader efter Transaktionens slutförande. Verkställandet av individuella trancher och tidpunkten för sådana trancher sker efter Bolagets eget gottfinnande, under vissa särskilda villkor. De konvertibla skuldebreven löper utan ränta och kommer att emitteras till en teckningskurs som motsvarar deras nominella värde. Konverteringskursen kommer att bestämmas till 92 % av den näst lägsta volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) vid stängning, under de 10 på varandra följande handelsdagarna före utfärdandet av konverteringsbegäran från Negma. Bolaget kommer att informera marknaden om emission och konvertering av konvertibla skuldebrev till aktier i enlighet med gällande regler. Åtagandet från Negma är villkorat av att ett slutgiltigt avtal ingås mellan parterna, vilket beräknas ske under de kommande dagarna.

Mendus planerar att tillkännage uppdaterade resultat samt överlevnadsresultat från den kliniska studien ADVANCE II som utvärderar dess ledande cancerprogram DCP-001 i underhållsbehandling för akut myeloisk leukemi (AML) under fjärde kvartalet 2022. Positiva interimsresultat rapporterade i maj 2022 visade ett framgångsrikt resultat på det primära studiemålet för mätbar restsjukdom (MRD), inklusive de första tydliga signalerna om att MRD-svar översätts till relevant överlevnadsfördel. Mendus kommer också att presentera de första kliniska resultaten från ALISON-studien som utvärderar DCP-001 vid äggstockscancer, vid konferensen European Society of Gynecological Oncology (ESGO), som hålls den 27-30 oktober samt förbereder sig för nästa kliniska studie i gastrointestinala stromala tumörer med dess intratumorala immunprimer ilixadencel.

“Vi är glada över att ha säkrat en robust och flexibel finansiering och har kunnat attrahera en erfaren investerare i form av Negma Group, tillsammans med ytterligare engagemang från vår största aktieägare Van Herk Investments”, kommenterade Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer för Mendus. ”Finansieringen kommer att stödja Mendus i att uppnå överlevnadsmålen och avläsningarna av ADVANCE II-studien samt ytterligare betydande kliniska värdepåverkande mål på kort sikt, samtidigt som det gör det möjligt för oss att förstärka tillverkningskapaciteten för att stödja vårt företags långsiktiga framgång.”

“Vi är glada över att samarbeta med Mendus. Bolaget har redan en stark investerarbas och driver tydligt differentierade och innovativa terapeutiska strategier inom områden med betydande medicinska behov inom onkologi. Negma är glada över att kunna tillhandahålla en flexibel finansieringslösning som stödjer företaget i att nå sina nästa milstolpar,” kommenterade Anthony de Rauville, CIO and Sophie Villedieu, Associate ECM från Negma Group.

Van Lanschot Kempen N.V. (Kempen & Co) agerade finansiell rådgivare för transaktionen med Negma och Delphi agerade juridisk rådgivare för transaktionen med Negma och åtagandetfrån Van Herk Investments.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoners försorg den 26 augusti 2022, kl 7.00 CEST.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTORRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com

 

MEDIA RELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus publicerar prekliniska data som visar signifikanta anti-tumorala synergier mellan intratumoral immunaktivering och inhibition av CTLA-4