Immunicum AB presenterade poster om INTUVAX - HCC klinisk I/II-studie på SITC;s årsmöte - meddelar att sista patienten inkluderats i utökad studieGöteborg den 14 november 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag uppdaterade immunologiska data och överlevnadsdata från Bolagets kliniska fas I/II studie med INTUVAX på levercancerpatienter.

Resultaten redovisades i en vetenskaplig poster som presenterades av Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra, den 12 november, 2016 vid Society for Immunotherapy of Cancer, SITC;s årsmöte, i National Harbor, Maryland.

“De kliniska data som presenteras vid SITC;s årsmöte ger i kombination med våra tidigare kommunicerade studieresultat viktig information som vi avser använda för att utveckla INTUVAX till en effektiv immuno-onkologisk behandling för en rad olika cancerformer. Vi har utökat studien till att omfatta ytterligare sex patienter som fått INTUVAX som förstahandsbehandling i kombination med standardbehandlingar, för att bättre mäta behandlingens effekt”, kommenterade Carlos de Sousa, VD på Immunicum.

“Jag kan vidare meddela att den sista patienten nu inkluderats i den utökade studien. I vår förestående Q1 rapport kommer vi ge en generell uppdatering som inkluderar den kliniska verksamheten”, tillade han.

Den vetenskapliga postern – med titeln “Intratumorally injected pro-inflammatory allogeneic dendritic cells as immune enhancers – a phase I/II study in patients with advanced hepatocellular carcinoma” – visar att 67% av de fullt behandlade patienterna med framskriden levercancer uppvisade en ökning av cirkulerande tumörspecifika CD8+ T-celler.

Dessutom tycks dessa ökningar korrelera med den förlängda överlevnad som visas i studien, jämfört med den historiska medianöverlevnad som dokumenterats i medicinsk litteratur. Resultaten stöder också uppnåendet av det primära målet i studien då INTUVAX visade en positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil och endast två vaccinrelaterade allvarliga biverkningar (närmare bestämt feber vilket kan tolkas som ett tecken på systemiskt immunsvar mot de injicerade INTUVAX cellerna).

Postern finns tillgänglig som en .pdf-fil på Immunicums webbplats under följande länk: (http://immunicum.se/technology/publications/)

Om fas I/II studien vid behandling av primär levercancer
I slutet av 2013 startade Immunicum en fas I/II-studie med cancerimmunaktiveraren INTUVAX som andrahandsbehandling för elva patienter med framskriden primär levercancer som tidigare fallerat på förstahandsbehandlingar. Patienterna behandlades med tre intratumorala doser INTUVAX som monoterapi med primärt mål att bedöma säkerhet och som sekundära mål att utvärdera immunologiskt respons samt effekt.

För ytterligare information kontakta:
Carlos de Sousa, VD Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
carlos.desousa@immunicum.com

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX mot njurcancer – har påbörjats. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Immunicum AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2016 kl. 08:45.

Fortsätt läsa

Webbpresentation ASH 2022