Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2020)

Pressmeddelande

28 april 2020

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2020)

JANUARI – MARS I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till -KSEK (- KSEK).
  • Kvartalets resultat uppgick till -31 712 KSEK (-29 140 KSEK).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,3 SEK (-0,3 SEK).
  • Immunicum AB presenterade uppdaterade data från MERECA-studien med ilixadencel i njurcancer vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology-symposiet. Data från december 2019 visade en skillnad i överlevnadskurvor till förmån för ilixadencel-gruppen.
  • Immunicum AB meddelade att Michaela Gertz lämnar sin tjänst som finanschef.
  • Immunicum AB meddelade att Peter Suenaert återvänder till sin roll som Chief Medical Officer.

COVID-19

  • Immunicum har hittills inte upplevt någon större påverkan på verksamheten på grund av covid-19- pandemin med det finns en risk att rekryteringen av patienter till pågående ILIAD studie försenas då det för närvarande inte är möjligt att inkludera ytterligare kliniker i studien. För mer information se riskavsnittet sidan 17.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.

FINANSIELLT SAMMANDRAG

  Q1 Helår
KSEK om inget annat anges 2020 2019 2019
Rörelseresultat -33 869 -29 139 -132 324
Periodens resultat -31 712 -29 140 -134 016
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,3 -0,3 -1,5
Likvida medel 263 416 393 359 296 811
Eget kapital 241 068 376 901 272 781
Antal anställda 11 11 11

VD-KOMMENTAR – FÖRSTA KVARTALET                      

Under det första kvartalet 2020 har vi fortsatt att arbeta med utvecklingsplanen för vår cellsbaserade läkemedelskandidat ilixadencel för att föra bolaget framåt enligt plan. Vi inledde året med att presentera kliniska data kring ilixadencel vid en ledande internationell onkologikonferens och vi undersöker fler möjligheter att presentera ilixadencel inom vetenskapliga och medicinska kretsar.

I februari blev vi således inbjudna att presentera uppdaterade data från fas II-studien MERECA med ilixadencel i njurcancer på ASCO-SITC Clinical Immuno- Oncology-symposiet. De uppdaterade studiedata visade att kombinationsbehandlingen med ilixadencel gav en nästan dubbelt så hög bekräftad objektiv responsfrekvens jämfört med sunitinib som monoterapi. Dessutom påvisades en separation mellan överlevnadskurvorna till förmån för ilixadencelgruppen utan att frekvensen eller allvarlighetsgraden i biverkningarna ökade. Att kunna presentera dessa resultat inför en internationell, vetenskaplig publik var en viktig bekräftelse av vår immunonkologiska strategi och har fungerat som en språngbräda i våra pågående diskussioner med ledare inom branschen. Vi kommer att genomföra nästa uppföljning av patientöverlevnaden under sommaren och därefter presentera resultaten under det tredje kvartalet.

I vår pågående kliniska fas Ib/II-studie, ILIAD, som undersöker säkerheten och tolerabiliteten för ilixadencel i kombination med Keytruda® (pembrolizumab), hoppas vi inom kort kunna avsluta patientrekryteringen i den stegvisa doseringsfasen av studien och vi förväntar oss därför inte någon förändring av tidsplanen för den fasen. På grund av den pågående pandemin kan det dock bli svårt att använda oss av fler kliniker i USA för studien, vilket kan komma att påverka rekryteringen av patienter i den icke-stegvisa doseringsfasen av studien. För närvarande är det dock svårt att ge någon indikation om eventuella förseningar men vi kommer att ge en uppdatering om tidplanen när vi avslutat den stegvisa doseringsfasen.

Under det första kvartalet har vi också rapporterat om förändringar i vår ledningsgrupp. Vi är glada att kunna välkomna Peter Suenaert, MD, PhD, tillbaka till positionen som Chief Medical Officer. Parallellt vill vi tacka vår finanschef, Michaela Gertz, för hennes tid, engagemang och bidrag till Immunicum. Michaela kommer att lämna bolaget under det andra kvartalet i år. Det pågår för närvarade en rekryteringsprocess för att hitta ersättare både till finanschefs- och vd-positionen. Under den närmaste tiden kommer vår styrelse också att utvidgas med tre nya ledamöter: Sven Andreasson, Christine Lind och Helén Tuvesson. Alla tar de med sig relevanta erfarenheter, perspektiv och insikter som tveklöst kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till vårt bolag och jag ser fram emot vårt framtida samarbete.

Under året kommer vi att fortsätta våra diskussioner med både de amerikanska och europeiska regulatoriska myndigheterna. Resultatet av dessa diskussioner kommer att utgöra viktig indata i utformningen av vår tidsplan och ramverk för nästa fas i den kliniska utvecklingen av ilixadencel i njurcancer. Att definiera det bästa vägvalet för utvecklingen i denna indikation kräver vid sidan av ett nära samarbete med myndigheterna också ett noggrant övervägande av alla möjliga handlingsalternativ och därtill kopplade risker. Parallellt genomlyser vi på bolagsnivå våra styrkor för att få en fullständig bild av vår nuvarande position i förhållande till konkurrenssituationen. Vårt mål är att se till att vi maximerar bolagets fulla potential, att vi utnyttjar de möjligheter som är realiserbara och att vi utvecklar bolaget i rätt riktning.

Även om osäkerhet i omvärlden är stor i kölvattnet av den globala pandemin står vi stadigt i vårt engagemang för bolaget, våra medarbetare, aktieägare och naturligtvis för de patienter som vi har som mål att hjälpa. Vi övervakar utvecklingen noggrant och utvärderar eventuell påverkan på vår förmåga att nå både våra kortsiktiga och långsiktiga mål. Om pandemin får en omfattande påverkan på vår verksamhet kommer vi att kommunicera dessa effekter. I dessa prövande tider känner vi stor tacksamhet för det fortsatta stöd som vi får för bolaget.

Alex Karlsson-Parra
Tillförordnad vd

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:
http://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Denna rapport lämnades för offentliggörande den 28 april 2020 kl 8.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, Forskningschef och tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2019