Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 2019

Pressmeddelande

20 augusti 2019

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2019

Positiva resultat från GIST-studien och data från MERECA-studien nära förestående

APRIL – JUNI I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till – KSEK (- KSEK).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,4 SEK (-0,4 SEK).
  • Immunicum slutförde och offentliggjorde positiva resultat från en klinisk fas I/II-studie i GIST patienter. I studien undersöktes säkerhet och tolerabilitet för Immunicums ledande läkemedelskandidat, ilixadencel, i kombination med tyrosinkinashämmare hos sex patienter med gastrointestinala stromacellstumörer (GIST), en sällsynt och svårbehandlad sjukdom.
  • Immunicum ändrade datum för delårsrapporten för april-juni och meddelande tidpunkten för offentliggörandet av fas II-data från MERECA-studien.
  • Vid årsstämman beslutades det om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda. Programmet tecknades till 94,4%.
  • Vid årsstämman omvaldes de befintliga styrelseledamöterna Michael Oredsson, Charlotte Edenius, Steven Glazer, Magnus Persson, och Kerstin Valinder Strinnholm. Michael Oredsson omvaldes som styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

       

FINANSIELLT SAMMANDRAG

  Apr – Jun Jan – Jun Helår
KSEK om inget annat anges 2019 2018 2019 2018 2018
Rörelseresultat -33 211 -19 348 -62 349 -48 117 -97 846
Periodens resultat -33 220 -19 355 -62 360 -48 125 -97 860
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,4 -0,4 -0,7 -0,9 -1,9
Likvida medel 363 406 149 971 363 406 149 971 443 798
Eget kapital 344 437 141 432 344 437 141 432 406 041
Antal anställda 11 13 11 13 12

VD-KOMMENTAR –ANDRA KVARTALET                        

Vi avslutade det andra kvartalet på ett positivt sätt och kan återigen konstatera att 2019 är ett viktigt år för Immunicum. Ett år då vi kommer att få värdefulla insikter om säkerhet, effekt och verkningsmekanism hos vårt lagringsbara allogena cellbaserade läkemedel ilixadencel.

Positiva resultat från GIST-studien

Under det gångna kvartalet uppnådde vi ytterligare en klinisk milstolpe genom att framgångsrikt slutföra den kliniska Fas I/II-studien i patienter med gastrointestinala stromacellstumörer. Ilixadencel uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil och inga tecken på autoimmunitet. Glädjande nog kunde vi också konstatera att tumörtillväxten avstannade hos två av sex patienter, vilket tyder på att ilixadencel skulle kunna bidra till att övervinna resistensen mot tyrosinkinashämmare hos patienter där tumören har fortsatt att växa under pågående andra- och/ eller tredje linjens behandling med tyrosinkinashämmare.

Resultat från MERECA förväntas i början av september

Vi förbereder oss nu för att redovisa de viktiga resultaten från MERECA-studien, en global Fas II-studie som genomförs i njurcancerpatienter. Offentliggörandet förväntas ske under den första veckan i september och resultaten kommer bidra till att öka kunskapen om ilixadencels potential som en säker och effektiv immunaktiverare hos patienter med en långt framskriden form av njurcancer. Alla nya data som vi samlar in om ilixadencel i olika studier och på olika patientgrupper ger oss ytterligare pusselbitar som tydliggör den kliniska potentialen hos Ilixadencel som behandling för ett större antal solida tumörer. De ger oss också vägledning inför nästa steg av utvecklingen och hjälper oss att identifiera de mest lämpade indikationerna och de kombinationer med ilixadencel, som ger störst synergieffekter.

Första uppdateringen kring ILIAD

2014 godkändes den första checkpoint-hämmaren för behandling av ett brett spektrum av solida tumörer. Behandlingarna har givit goda resultat och därför har användningen av den här typen av läkemedel ökat starkt. Under de tre senaste åren har användningen i USA ökat med nästan sex gånger. För att göra behandlingen ännu mer effektiv pågår idag ett stort antal studier där checkpoint-hämmarna kombineras med andra behandlingar. Prekliniska data har visat att ilixadencel har stor potential i kombination med checkpoint-hämmare, framför allt i de cancerformer där det finns ett stort medicinskt behov och effekten av checkpoint-hämmare som monoterapi är begränsad. Baserat på dessa resultat startade vi ILIAD-studien under 2018 i vilken ilixadencel inledningsvis kombineras med standarddoser av pembrolizumab (Keytruda®). Studien är en kombinerad Fas Ib/II studie, där Fas Ib-delen pågår och löper enligt plan, vilket gör att vi bör kunna lämna en första uppdatering om studien senare i år. Syftet med Fas Ib-delen är att få information om vilka dosnivåer och behandlingsscheman som ska tillämpas i Fas II-delen.

Nyckeln till att nå Immunicums vision är vårt team

Vårt mål är att fortsätta att skärpa vårt angreppssätt och bidra till framsteg på immunonkologiområdet. Efter att vi har slutfört de kliniska och prekliniska studier som nu pågår kommer vi att vara väl positionerade för att uppnå det målet. Vår framgång är också beroende av våra medarbetares kompetens och engagemang. Därför var det glädjande att se det omfattande deltagandet från ledning och anställda i vårt nya optionsprogram. Det återspeglar både deras förtroende och deras engagemang för utvecklingen av Immunicum. Inom biotech-sektorn är vi beroende av medarbetare med expertis inom alla de delar som är avgörande i utvecklingen av ett läkemedel. Jag är mycket trygg med att vårt team även fortsättningsvis kan leverera enligt plan och samtidigt använda våra resurser så effektivt som möjligt.

När vi går in i det tredje kvartalet 2019 kommer vi inom kort att erhålla ny, viktig information som kommer att vara strategiskt vägledande för bolaget. Vi ser fram emot att kunna presentera våra resultat och vår vision vid olika konferenser och events under hösten. Det är vår övertygelse att vi står väl rustade för att optimera utvecklingen av ilixadencel och hjälpa de patienter som kämpar mot svårbehandlade cancerformer med solida tumörer.

Carlos de Sousa

VD

Den fullständiga delårsrapporten finns på:

https://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007-528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl 8:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, CEO, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, CFO, Immunicum
Telefon: +46 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

MEDIERELATIONER

Gretchen Schweitzer and Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

USA OCH INTERNATIONELLA INVESTERARE

Thomas Renaud
Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC
Telefon: +1 212 619-6889 or +1 917 370-5879
E-post: thomas.renaud@arrowheadbid.com
Immunicum abid.co page: www.abid.co/OMX.IMMU

SVENSKA INVESTERARE

Jonas Rodny and Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 190 90 51
E-post: jonas.rodny@pauesaberg.se eller carolin.wiken@pauesaberg.se

OM IMMUNICUM AB (PUBL) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm.  www.immunicum.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för april – juni 2019 samt genomför en företagspresentation