Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2019

Pressmeddelande

25 april 2019

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2019

Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org. nr 556629-1786, (“Bolaget”) den 25 april 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 97 859 853 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 401 427 963 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 405 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelseledamot arvoderas med 150 000 kronor, därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 275 000 kronor. Ledamot som är medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000 kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000 kronor. Ledamot som är medlem i ersättningsutskott arvoderas med 15 000 kronor, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i ersättningsutskott med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete ska utgå. För styrelseledamot bosatt utanför Europa kan en särskild ersättning utgå om 10 000 kronor per styrelsemöte, dock maximalt för fem (5) möten per år. Utöver styrelsearvoderingen kan för styrelsen som helhet sammanlagt högst 100 000 kronor utgå som ersättning för sådant arbete som kan anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Michael Oredsson, Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm. Michael Oredsson omvaldes som styrelseordförande. Magnus Nilsson har avböjt omval.

Årsstämman valde till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som utsett Anna Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen innebärande en ändring av både minsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om emittering av 2 306 439 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram LTI 2019/2022. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer nyckelpersoner och ledande befattningshavare i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 26 april 2019 till och med den 10 maj 2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under tiden från och med den 28 maj 2022 till och med den 28 juli 2022.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 26 april 2019 till och med den 10 maj 2019. Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj 2019.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 9 225 753 aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av högst 9 225 753 aktier. Betalning ska kunna ske kontant. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka tio procent av det nuvarande kapitalet och antalet röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2019)