Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – september 2020

Pressmeddelande

5 november 2020

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – september 2020

JULI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till – (-).
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -22 244 (-29 643).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,24 (-0,32).
  • Immunicum presenterade en uppdaterad översikt av den kliniska utvecklingsstrategin.
  • Immunicum presenterade prekliniska data som stöder kombinationen av ilixadencel med cancerbehandlingar och immunterapier inklusive anti-VEGF, anti-PD1 och anti-CTLA4 vid Virtual ESMO Congress 2020.
  • Immunicum tillkännagav att Sven Rohmann utnämnts till verkställande direktör.
  • Immunicum tillkännagav en uppdatering av överlevnadsdata från Fas II-studien MERECA som utvärderade ilixadencel i kombination med Sutent® (sunitinib).

COVID-19

  • Immunicum har hittills inte haft någon väsentlig påverkan på verksamheten på grund av covid-19-pandemin. För mer information se riskavsnittet sidan 12.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 oktober 2020, tillkännagav Immunicum den senaste säkerhets- och inklusionsuppdatering för Fas Ib-delen av kombinationsstudien ILIAD. Den 6 oktober hade totalt 15 patienter inkluderats i studien och ilixadencel hade uppvisat en konsekvent säkerhetsprofil. Doseskaleringskommittén (DEC) bekräftade att det inte förekommit några dosbegränsande toxiciteter.

FINANSIELLT SAMMANDRAG

  Jul – sep Jan – sep Helår
KSEK om inget annat anges 2020 2019 2020 2019 2019
Rörelseresultat -21 650 -29 643 -80 671 -91 993 -132 324
Periodens resultat -22 244 -29 643 -80 368 -92 004 -134 016
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,24 -0,32 -0,87 -1,00 -1,46
Likvida medel 197 603 334 088 197 603 334 088 296 811
Eget kapital 192 402 314 793 192 402 314 793 272 781
Antal anställda 10 12 11 11 11


VD-KOMMENTAR – Tredje Kvartalet                      

Det är med glädje jag har axlat vd-rollen i Immunicum, speciellt i detta spännande skede av bolagets utveckling där viktiga kliniska milstolpar har uppnåtts med vår lagringsbara immunaktiverare, ilixadencel. Den kliniska proof-of-concept som uppnåddes via anti-tumörrespons och indikation på överlevnadsfördel med ilixadencel i MERECA-studien tillsammans med den ökade mängden kliniska och prekliniska data är mycket positivt. Det gör att vi övertygade om ilixadencels förmåga att främja mer långvariga och starkare tumörresponser vid kombinationsbehandlingar och därmed dess potential att förändra den moderna immunterapin som en viktig del i framtidens cancerbehandlingar.

Med min kommersiella erfarenhet så känner jag mig trygg med att vi kommer kunna leverera resultat baserat på denna potential och med bidrag från min kommersiella erfarenhet när vi nu går in i den sena utvecklingsfasen av ilixadencel. Jag vill också passa på att tacka Immunicums aktieägare för det varma välkomnandet i samband med att jag tillträdde som vd.

Vi har sedan jag tillträdde min vd-roll i augusti lagt stor möda på att tydliggöra Immunicums långsiktiga mål och utvärdera hur ilixadencel snabbast kan nå patienterna. I slutet av tredje kvartalet presenterade vi därför en uppdaterad översikt av den kliniska utvecklingsstrategin. Denna strategi visar att Immunicum nu är rätt positionerat för att arbeta med ett ökat kommersiellt fokus, samtidigt som vi avser att etablera företaget som ett brett cellterapibolag. Vi har finansiella resurser tillgängliga för att uppnå viktiga mål i genomförandet av strategin. Vi kommer även att undersöka möjligheterna att förstärka vår egen kliniska pipeline. Vår övergripande kliniska utvecklingsstrategi bygger på att vi grupperat bolagets möjligheter i fyra olika grundpelare:

GIST/sarkom – för sällsynta sjukdomar med stora medicinska behov
För att skynda på ilixadencels utveckling mot marknadsgodkännande, prioriterar vi ilixadencels utveckling inom de sällsynta sjukdomarna gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) och sarkom där ilixadencel redan visat kliniska signaler på effekt.

Fas Ib/II-studien ILIAD – nya indikationer och pågående kombination
För närvarande utvärderas ilixadencel i kombination med checkpointhämmare i Fas Ib/II-studien ILIAD i nya tumörindikationer. Efter att Fas Ib-delen av studien slutförts mot halvårsskiftet 2021, i vilken ilixadencel utvärderas i kombination med Keytruda® (pembrolizumab), kommer vi att kunna identifiera de mest fördelaktiga indikationerna samt potentiella affärspartners för att driva denna kombination framåt.

Njurcancer (RCC) – beprövad indikation, ny kombination
Baserat på de nyligen förändrade riktlinjerna kring standardbehandling och våra lovande prekliniska data kring ilixadencel i kombination med anti-PD1 och anti-CTLA4, har vi beslutat att addera ilixadencel till etablerad kombinationsbehandling med anti-CTLA-4 (ipilimumab) och anti-PD-1 (nivolumab) för behandling av njurcancer. Vi planerar för en klinisk studie med syfte att bekräfta säkerheten och potentiell effekt av den nya kombinationen.

Förstärkt pipeline – identifiering av nästa generations cellterapier
För att förstärka vår egen kliniska pipeline kommer vi att fortsätta att söka efter potentiellt synergistiska cellterapier samt bygga vidare på ilixadencels verkningsmekanism som visat
kliniskt proof-of-concept.

Sammanfattningsvis är vårt mål att möta patienternas behov genom att tillhandahålla ilixadencel som ett nytt behandlingsalternativ så snabbt som möjligt. Jag tror att vår nya strategiska inriktning, baserat på de fyra pelarna, möjliggör att vi snabbare kan nå vårt mål. Genom att effektivt realisera våra planer kommer vi att maximera värdet för våra aktieägare. Vi ser fram emot att hålla marknaden uppdaterad om våra framsteg i den kliniska utvecklingen av ilixadencel.

Sven Rohmann
Verkställande direktör

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:
http://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 5 november 2020 kl 8:00.

För ytterligare information kontakta:

Sijme Zeilemaker, COO, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Immunicum AB (publ)