Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 28 april 2020

Pressmeddelande

28 april 2020

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 28 april 2020

Vid årsstämma i Immunicum AB (publ), org. nr 556629-1786, (”Bolaget”) den 28 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 134 015 842 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 268 167 921 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska vara oförändrat och ska utgå med 1 555 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelseledamot arvoderas med 150 000 kronor per ledamot, därutöver arvoderas styrelsens ordförande med 275 000 kronor. Ledamot som är medlem i vetenskapligt utskott arvoderas med 25 000 kronor per ledamot, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i vetenskapligt utskott med 25 000 kronor. Ledamot som är medlem i revisionsutskott arvoderas med 15 000 kronor per ledamot, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i revisionsutskott med 20 000 kronor. Ledamot som är medlem i ersättningsutskott arvoderas med 15 000 kronor per ledamot, därutöver arvoderas ledamot som är ordförande i ersättningsutskott med 20 000 kronor. Inga övriga ersättningar för eventuellt utskottsarbete ska utgå. Ledamöter har rätt till skälig ersättning för resor till och från styrelsemötena. I enlighet med valberedningens förslag rekommenderas varje styrelseledamot att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva aktier i Bolaget motsvarande 100 procent av styrelsearvodet efter avdrag för skatt.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Michael Oredsson, Magnus Persson, Steven Glazer och Charlotte Edenius. Christine Lind, Sven Andreasson och Helén Tuvesson valdes som nya styrelseledamöter. Kerstin Valinder Strinnholm har avböjt omval. Michael Oredsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som utsett Anna Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om ändring av incitamentsprogram LTI 2019/2022
Årsstämman beslutade om att ändra villkoren för fördelningen av teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet LTI 2019/2022 som beslutas om på årsstämman den 25 april 2019, innebärande att Bolagets Chief Operating Officer, Sijme Zeilemaker, har möjlighet att förvärva ytterligare 230 644 teckningsoptioner som har återköpts från Bolagets tidigare VD.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 9 225 753 aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av högst 9 225 753 aktier. Betalning ska kunna ske kontant. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet cirka tio procent av det nuvarande kapitalet och antalet röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, Forskningschef och tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2020)