Immunicum AB (publ) July - Sep 2021 i sammandrag

Pressmeddelande

28 oktober 2021

Immunicum AB (publ) July – Sep 2021 i sammandrag

IMMUNICUM AB (PUBL) JULI – SEP I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK -245 (-).
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -26 866 (-15 960).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,13 (-0,22).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
BOLAGET

  • Immunicum deltog i 6th CAR-TCR Summit. Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum, deltog som expert i en workshop på CAR-TCR summit den 30 augusti. Han presenterade den potentiella användningen av Immunicums ilixadencel- och DCOne®-plattformar för att förbättra kvaliteten på T-celler för CAR-T och andra adoptiva T-cellsbaserade cancerterapier.
  • Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference, 1-2 september, Erik Manting, CEO på Immunicum gav en presentation.
  • Immunicum AB (publ) meddelade utfallet av teckning av personaloptioner och aktierätter i incitamentsprogram LTI 2021/2024 som beslutades av årsstämman den 4 maj. Totalt har 1 286 092 personaloptioner respektive 660 000 aktierätter tecknats, vilket motsvarartotalt cirka 0,97 procent utspädning vid utnyttjande av samtliga personaloptioner och aktierätter.
  • Immunicum meddelade utnämningen av Ada M. Kruisbeek, PhD, Sjoerd H. van der Burg, PhD och Tanja D. de Gruijl, PhD, till Bolagets vetenskapliga råd (SAB). De nya medlemmarna, som tidigare var medlemmar i DCprimes vetenskapliga råd, ingår i Immunicums vetenskapliga råd tillsammans med de befintliga medlemmarna, Inge Marie Svane, MD, PhD och Pawel Kalinski MD, PhD. Dr Kruisbeek är ordförande för SAB.

KLINISKA STUDIER

  • Immunicum erhöll en positiv granskning från Data Safety Monitoring Board (DSMB) för användning av ilixadencel i kombination med checkpointhämmaren pembrolizumab baserat på den pågående fas Ib -delen av den kliniska ILIAD- studien vid ett flertal solida cancerindikationer.

PREKLINISKA STUDIER

  • Immunicum inledde ett nytt forskningssamarbete med University Medical Center Groningen (UMCG). Samarbetet syftar till att utforska nya behandlingsalternativ för äggstockscancer baserat på kombinationen av Immunicums cellbaserade teknikplattform och checkpointhämmare (CPI). Projektet stöds av ett bidrag från Health ~ Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH).

COVID-19

  • Immunicum har vidtagit åtgärder för att minimera Covid-19 situationens effekt på verksamheten.

FINANSIELLT SAMMANDRAG

  Juli – Sep Jan – Sep Helår
KSEK om inget annat anges 2021 2020 2021 2020 2020
Rörelseresultat -26 297 -15 524 –98 354 -39 382 -86 027
Periodens resultat -26 866 -15 960 –100 567 -41 368 -89 248
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,13 –0,22 -0,56 -0,56 -1,17
Likvida medel 181 504 13 620 181 504 13 620 167 643
Eget kapital 688 986 -10 148 688 986 -10 148 661 094
Antal anställda 29 20 29 20 29

VD KOMMENTAR

Under det tredje kvartalet 2021 har Immunicum gjort betydande framsteg i utvecklingen av vår pipeline. Den oberoende datasäkerhets- och övervakningsnämnden (DSMB) avgav ett positivt yttrande om säkerhet för Immunicums intratumorala immunaktiverare ilixadencel i kombination med den ledande checkpointhämmaren pembrolizumab och behandling av patienter med olika typer av etablerade tumörer. Ytterligare data från ILIAD -studien väntas under fjärde kvartalet.

Samtidigt förbereder vi oss för att presentera en uppdatering av den färdigrekryterade ADVANCE II-studien vid American Society for Hematology Meeting (ASH) i december 2021. I ADVANCE II-studien studeras återfallsvaccinet DCP-001 som monoterapi hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML) och mätbar restsjukdom (MRD), vilket är förknippat med hög risk för återfall. Efter DCP-001-vaccination övervakas MRD-status och progressionsfri status respektive total överlevnad i kombination med immunmonitoreringsdata för att bedöma om vaccinationen leder till förbättrad immunkontroll av kvarstående sjukdom. Om studien blir framgångsrik kommer den att bana väg för en positionering av DCP-001 som en potentiell ny underhållsterapi vid AML.

Baserat på prekliniskt arbete som presenterats vid olika konferenser, inklusive European Society for Gynecological Oncology (ESGO) mötet nyligen, har vi initierat fas I ALISON-studien, en studie med återfallsvaccin vid äggstockscancer. Studien genomförs i samarbete med den välrenommerade gruppen kring Prof. Hans Nijman och hans kollegor vid University Medical Center Groningen (UMCG), Nederländerna. Den gemensamma expertisen hos Immunicum och UMCG har också resulterat i ett forskningssamarbete med fokus på potentiella synergier mellan återfallsvaccin och checkpointhämmare vid äggstockscancer. Samarbetet, som annonserades under tredje kvartalet 2021, stöds av bidrag från Health ~ Holland.

Parallellt med att vi samlar in och utvärderar data från ovan nämnda kliniska studier förbereder vi oss, tillsammans med världsledande kliniska experter, för nästa fas av vår kliniska pipeline. Immunicum väntas kunna ge en uppdatering av vår strategi för kliniska prövningar under första kvartalet 2022.

Immunicums FoU-bas stärks

Immunicum fortsätter att investera i processutveckling för båda sina ledande program DCP-001 och ilixadencel, varandes lagringsbara produkter baserade på vår ledande expertis inom allogen dendritcellsbiologi. En fördel med allogena produkter är den ökade möjligheten att hantera utmaningarna med hög variation och komplex logistik som är ett faktum vid produktion av autologa cellbaserade terapier eftersom dessa härrör från patientmaterial.

Genom att bygga ut vårt kunnande och vår kompetens inom processutveckling har Immunicum bättre förutsättningar att utveckla robusta och skalbara tillverkningsprocesser vilket krävs vid större kliniska studier och kommersialisering. Även om ilixadencel är en lagringsbar produkt som härrör från friska givare och kan användas för att behandla flera patienter så är varje produktionsbatch beroende av logistiken kring att samla in material från varje enskild givare och den inneboende variation som är förknippad med det. Våra processutvecklingsinsatser för ilixadencel fokuserar därför på att minska produktvariationer och att fastställa kriterier för jämförbarhet.

DCP-001, däremot, härleds från en cellinje med fördelen att ha outsinlig tillgång till samma utgångsmaterial för varje produktionsbatch. I processutvecklingen för DCP-001 fokuserar vi därför främst på att öka celldenisitet och förbättra skalbarhet. Eftersom processutvecklingsarbetet utförs in-house kan vi vara mer kostnadseffektiva, få ytterligare kontroll över våra produkter och därmed skapa mer värde för våra aktieägare.

En annan viktig aspekt vid utvecklingen av allogena cellbaserade produkter är förståelsen för deras verkningssätt. Immunicum har, tillsammans med ett globalt forskningsnätverk, byggt upp en ledande expertis i våra laboratorier. De pågående forskningsprogrammen stöder vår pipelineutveckling genom att tillhandahålla ytterligare data om våra ledande produktkandidater och ge grunden för potentiella nya kliniska program. Vårt forskningsnätverk fortsätter också att stärka vårt ledarskap inom allogen dendritcellsbiologi, något som synliggörs i regelbundna presentationer av våra data vid vetenskapliga konferenser, så som den kommande konferensen Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC) i november.

Utsikter för fjärde kvartalet 2021

På Immunicum är vi fokuserade på att bekämpa svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall. ADVANCE II-studieuppdateringen som väntas i december 2021 utgör en viktig milstolpe i positioneringen av DCP-001 som en potentiell ny underhållsterapi inom AML. Baserat på dessa resultat, och ytterligare utvärdering av ilixadencel inklusive fas Ib ILIAD -studien, kommer vi att kunna ge en bild av vår kliniska pipeline tidigt 2022. Under tiden har vi flyttat till ett nytt kontor i Stockholm och förbereder oss för att flytta till våra nya FoU -anläggningar i Leiden.

Jag vill också passa på att tacka mina medarbetare, våra investerare, alla patienter och framför allt våra aktieägare för ert fortsatta stöd.

ERIK MANTING
Chief Executive Officer

Rapporten i sin helhet finns att tillgå på: https://immunicum.se/investerare-se/pressmeddelanden/pressmeddelanden-2021/

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober kl. 08.00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
Telephone: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 72 545 34 74
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Sophia Hergenhan & Jacob Verghese
Trophic Communications
Telephone: +49 89 238 877-30
E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

Bilagor

Fortsätt läsa

Immunicum meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram LTI 2021/2024