Immunicum AB (publ) meddelar att rekryteringen till den kliniska fas I/II-studien GIST är slutfördPressmeddelande

21 maj 2018

Immunicum AB (publ) meddelar att rekryteringen till den kliniska fas I/II-studien GIST är slutförd

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att den sjätte och sista patienten har rekryterats till den första gruppen (kohorten) i den kliniska fas I/II-studien med ilixadencel för behandling av patienter med gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Eftersom sjukdomen är väldigt ovanlig, och rekryteringen därmed gått långsamt, har Immunicum nu beslutat att inte gå vidare med rekryteringen av de återstående 6 patienterna i den efterföljande gruppen. För de patienter som hittills har rekryterats i studien är resultaten positiva och i linje med tidigare studier vad gäller säkerhet och tolerans för ilixadencel. Bolaget kommer att presentera topline resultaten från studien i mitten av 2019.

– För GIST-studien, som vi inledde i början av 2016 har rekryteringen begränsats av få tillgängliga patienter. Med det i åtanke kommer vi att avsluta rekryteringen i GIST-studien och i närtid behålla vårt huvudsakliga fokus på den kommande multi-indikationsstudien i kombination med checkpointhämmare samt gå vidare med den pågående MERECA-studien, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

– De data vi får från den här studien, särskilt de främsta effektmåtten säkerhet och tolerans hos dessa svårt sjuka patienter i ett sent skede av sjukdomen, kommer att bidra till den övergripande valideringen och förståelsen av ilixadencels potential som en ny behandling av solida tumörer, säger Peter Suenaert, CMO på Immunicum.

Den kliniska studien har till syfte att studera om ilixadencel i kombination med tyrosinkinashämmare är säkra och tolereras av GIST-patienterna. Dessutom kommer kliniska effektmått såsom objektiv tumörrespons och progressionsfri överlevnad (PFS) att utvärderas.

Om GIST

GIST är en mycket ovanlig och komplex sjukdom med enbart 200 fall som diagnostiseras i Sverige varje år. GIST tillhör gruppen sarkom, cancer som vanligtvis först uppträder i kroppens mjukdelar.

Om ilixadencel

Cellterapiprodukten ilixadencel är en cancerimmunaktiverare som kan lagras “på hylla” (“off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva ingrediensen är aktiverade allogena dendritceller som tas från friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler ger upphov till en inflammatorisk respons som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 21 maj 2018, kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar kommande presentationer och deltagande i konferenser under maj och juni