Immunicum AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande

18 december 2020

Immunicum AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) har idag publicerat det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den beslutade apportemissionen som vederlag för förvärv av samtliga aktier i DCprime B.V. (”Transaktionen”), upprättat ett prospekt Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Immunicums hemsida, www.immunicum.se och kommer också att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Offentliggörande av prospekt
Extra bolagsstämman i Immunicum den 18 december 2020 beslutade att godkänna styrelsens beslut den 18 november 2020 om att förvärva samtliga aktier i DCprime B.V. genom en apportemission av 73 909 635 nya aktier i Immunicum. Prospektet har upprättats enbart med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de nyemitterade aktierna i samband med Transaktionen. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i Immunicum. Prospektet finns tillgängligt på Immunicums hemsida, www.immunicum.se, och kommer inom ett par dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Transaktionen medför att antalet aktier i Immunicum ökar med 73 909 635 aktier från 92 257 531 aktier till totalt 166 167 166 aktier och att aktiekapitalet kommer att öka med 3 695 481,75 SEK, från 4 612 876,55 SEK till totalt 8 308 358,30 SEK. Utspädningen för Immunicums befintliga aktieägare uppgår till 44,48 procent av kapital och röster (44,0 procent efter full utspädning med hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner).

Finansiella och juridiska rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Immunicum i samband med Transaktionen och har biträtt bolaget i upprättandet av prospektet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 15:30 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Investor Relations

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Joanne Tudorica och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 171 351 2733
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Om DCprime

DCprime är ledande inom området vacciner för att motverka sjukdomsåterfall, en ny klass av onkologivacciner som administreras efter eller i kombination med standardvårdsterapi för att fördröja eller förhindra återkommande sjukdom. DCprimes huvudprodukt är ett vaccin baserat på hela celler för behandling av blodcancer med hög risk för återfall. DCprime arbetar med liknande angreppssätt för vaccinationer mot solida tumörer. DCprime tror att vacciner för att motverka återfall kommer att förbättra överlevnaden genom att man tar kontroll över patientens immunsystem. För mer information, vänligen besök: https://dcprime.com 

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) den 18 december 2020