Immunicum AB (publ) slutför sammanslagningen med DCprime

Pressmeddelande

21 december 2020

Immunicum AB (publ) slutför sammanslagningen med DCprime

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) (”Immunicum” eller ”Bolaget”) har idag slutfört sammanslagningen med DCPrime BV, ett holländskt bolag i klinisk fas som utvecklar vaccin för att minska återväxt av tumörer, genom förvärv av samtliga aktier i DCPrime BV. I enlighet med tidigare kommunikation utgörs köpeskillingen av 73 909 635 nyemitterade aktier i Immunicum.

Detta markerar en viktig händelse i Immunicums resa på vägen mot att bli ett helt integrerat biofarmaceutiskt bolag”, kommenterar Michael Oredsson, styrelseordförande på Immunicum. ”Vi vill därför tacka teamen på Immunicum och DCprime, våra rådgivare och våra aktieägare för det stöd vi fått under transaktionsprocessen. Vi ser fram emot att fortsätta etablera och utveckla det nyligen sammanslagna bolaget som bygger på decennier av kombinerad immunonkologi- och cellterapiexpertis inom forskningsområdet allogen dendritcellsbiologi.

Slutförande av sammanslagningen med DCprime
Den 18 november 2020 offentliggjorde Immunicum att ett avtal ingåtts med Van Herk Investments B.V. om att förvärva samtliga aktier i DCPrime BV (”Transaktionen”) genom en apportemission av 73 909 635 nya aktier i Immunicum, motsvarande 44 procent av det totala antalet aktier i Immunicum efter full utspädning.

Extra bolagsstämman den 18 december 2020 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 18 november 2020 om riktad nyemission av aktier till Van Herk mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i DCprime. Per dagens datum har sammanslagningen slutförts enligt tidigare kommunicerad tidplan och Immunicum har tillträtt samtliga aktier i DCPrime BV.

Den riktade emissionen innebär att Bolagets aktiekapital kommer att öka med ett belopp om 3 695 481,75 SEK genom nyemission av 73 909 635 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 44,48 procent (44,0 procent efter full utspädning med hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner).
Innan Transaktionens slutförande förvärvade Van Herk minoritetsaktieägarnas aktier i DCPrime BV. Minoritetsaktieägarna har delvis fått betalt i kontanter och delvis i del av de nyemitterade aktierna som Van Herk kommer erhålla i Immunicum. Som ett resultat av Transaktionen är Van Herk  den största aktieägaren i Immunicum med ett innehav om cirka 43 procent av det totala antalet utestående aktier efter Transaktionen och efter överlåtelsen av nyemitterade aktier till minoritetsaktieägarna.

För ytterligare information om Transaktionen hänvisas till Immunicums tidigare pressmeddelande den 18 november 2020 samt 8 december 2020.

Finansiella och juridiska rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare, Asperion är strategisk rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Immunicum i samband med Transaktionen. Kempen & Co är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist och Allen & Overy är juridiska rådgivare till DCprime.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl. 16:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

INVESTOR RELATIONS

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Joanne Tudorica och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 171 351 2733
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Om DCprime

DCprime är ledande inom området vacciner för att motverka sjukdomsåterfall, en ny klass av onkologivacciner som administreras efter eller i kombination med standardvårdsterapi för att fördröja eller förhindra återkommande sjukdom. DCprimes huvudprodukt är ett vaccin baserat på hela celler för behandling av blodcancer med hög risk för återfall. DCprime arbetar med liknande angreppssätt för vaccinationer mot solida tumörer. DCprime tror att vacciner för att motverka återfall kommer att förbättra överlevnaden genom att man tar kontroll över patientens immunsystem. För mer information, vänligen besök: https://dcprime.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm