Immunicum offentliggör tillägg till prospekt avseende företrädesemissionGöteborg, 2014-05-26 12:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Immunicum AB (publ) (“Immunicum”) har idag offentliggjort ett tillägg till prospektet daterat den 12 maj 2014 som upprättats i samband med den pågående företrädesemissionen. Tillägget tillprospektet följer av pressmeddelandet “IMMUNICUM RAPPORTERAR LOVANDE PRELIMINÄRA REGRESSDATA VID TILLÄGGSBEHANDLING MED TYROSINKINASHÄMMARE SAMT FORTSATT ÖVERTYGANDE ÖVERLEVNADSDATA FRÅN DEN FORMELLT AVSLUTADE FAS I/II-STUDIEN PÅ NJURCANCER” som offentliggjordes den 21 maj 2014.

Tillägget till prospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. Tillägget och prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängliga på Immunicums webbplats www.immunicum.se och på Pareto Securities webbplatswww.paretosec.com.

Oavsett upprättandet av tilläggsprospektet förväntas den tidsplan som framgår i prospektet fortfarande att gälla. Sista dag för teckning är således den 28 maj 2014.

Investerare som innan publiceringen av tilläggsprospektet har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till teckning inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet.

Om en investerare vill utnyttja sin rätt till återkallelse av anmälan måste investeraren meddela den bank eller förvaltare där anmälan gjordes om återkallelsen senast den 28 maj 2014. Återkallelse av anmälan om teckning måste avse samtliga aktier som investerarens anmälan avser. Om en investerare använder sin rätt till återkallelse kommer eventuell likvid som erlagts för aktierna att återbetalas så fort som möjligt. Likviden kommer att återbetalas utan ränta.

Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och investerare som önskar kvarstå som tecknare behöver inte vidta några åtgärder.

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Immunicum.

För mer information, vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD Immunicum, +46 31 41 50 53,

jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.com

Redeye AB är utsedd till Immunicums Certified Adviser.

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Immunicum i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Immunicum avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt (inklusive tillägg därtill)som offentliggjorts av Immunicum och bland annat finns tillgängligt på dess webbplats.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Immunicum har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en “Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Immunicum publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket “ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket “prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Immunicum och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Immunicum för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Immunicum och de nya aktierna och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Immunicum anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet (inklusive tillägg därtill) och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Immunicum framtida prestation och de branscher inom vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar lovande preliminära regressdata vid tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare samt fortsatt övertygande överlevnadsdata från den formellt avslutade fas I/II-studien på njurca…