Immunicum offentliggör utfallet i nyemissionerna - bolaget tillförs 351 MSEKPressmeddelande

13 december 2018

Immunicum offentliggör utfallet i nyemissionerna – bolaget tillförs 351 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Immunicum AB (publ) (“Immunicum” eller “Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har slutförts och att 5 950 924 aktier, motsvarande 29 procent av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter.
Vidare tecknades 197 015 aktier, motsvarande 1 procent av emissionen, utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av företrädesemissionen, motsvarande 14 235 473 aktier eller 70 procent av emissionen, tecknades av emissionsgaranter. Av det totala kapitaltillskottet om 351 MSEK tecknades 34 procent motsvarande 121 MSEK av garanter.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 23 november 2018. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 14 december 2018. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 19 december 2018, i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Parallellt med företrädesemissionen genomför Immunicum, som tidigare meddelats, en riktad emission om totalt 178 MSEK till, i huvudsak, ett antal institutionella investerare inklusive Fjärde AP-fonden, Gladiator, Andra AP-fonden, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo, samt ett antal privata investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma teckningskurs som företrädesemissionen.

Genom de två nyemissionerna tillförs Immunicum 351 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar från 2 547 926,55 SEK till 4 612 876,55 SEK. Antalet aktier ökar från 50 958 531 aktier till 92 257 531 aktier när emissionerna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 3 2019. Omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier beräknas ske under vecka 4 2019.

“Vi har nu uppnått ett avgörande steg för bolaget genom att säkra en grupp starka institutionella investerare och en stabil finansiell ställning. Detta möjliggör fortsatta investeringar i våra kliniska utvecklingsprogram för att nå ett antal viktiga värdedrivande milstolpar under de kommande tre åren. Redan under 2019 förväntar vi oss topline-resultat från Fas II-studien i njurcancer, MERECA, resultat från Fas I/II-studien i GIST samt säkerhets- och potentiellt tidig effektdata från Fas Ib/II flerindikationsstudien ILIAD. Vi kommer fortsätta bedriva prekliniska studier och utvecklingen av en solid kommersiell tillverkningsprocess för att förkorta tiden till marknad”, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

Finansiell, strategisk och legal rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Asperia AB är strategisk rådgivare till Immunicum i samband med nyemissionerna. Vidare är Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionerna.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, den 13 december 2018, kl. 18.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

 

Fortsätt läsa

Immunicum offentliggör prospekt i samband med företrädesemission och riktad emission