Immunicum presenterar INTUVAX fas I/II data på ASCO 2014Göteborg, 2014-06-02 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ), ett biomedicinskt företag som utvecklar terapeutiska cancervacciner, meddelade idag att fas I/II-data har presenterats på American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årliga möte för Bolagets kliniska vaccinkandidat, INTUVAX, vid behandling av patienter med metastaserande njurcellscancer (mRCC).

Förutom en mycket fördelaktig säkerhetsprofil har vaccination med INTUVAX, utan tilläggsbehandling, visat tydliga tecken på tumörspecifik immunaktivering samt uppmuntrande överlevnadsdata för patienter med dålig prognos. Preliminära data tyder vidare på en synergistisk anti-tumör effekt mellan INTUVAX och efterföljande behandling med vissa tyrosinkinashämmare (TKIs).

–  Vi är väldigt nöjda med fas I/II-resultaten och den mycket positiva feedback vi nu fått på ASCO-konferensen. Trots att patientpopulation är begränsad så pekar erhållna data på att INTUVAX inducerar en tumör-specifik immunisering som tycks hämma tillväxttakten av tumörmetastaserna och därmed förlänga överlevnaden. Ytterst glädjande är också att preliminära data indikerar att efterföljande tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare kan accentuera den antitumorala effekten på ett synergistiskt sätt. Denna synergi kan mycket väl bero på att vissa TKIs, framför allt sunitinib, har förmåga att “öppnat upp” tumören för vaccin-inducerade cytotoxiska T celler via en väldokumenterad mekanism som nedreglerar tumörvävnadens immunhämmande miljö, säger Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra.

–   Resultaten tycks bara bli bättre och bättre i takt med att data mognar. Förutom att vi redan passerat förväntad medianöverlevnad i undergruppen med dålig prognos, och att åtta patienter fortfarande är vid liv, så har nu till exempel två patienter, utan tilläggbehandling med TKIs, uppvisat en sen klinisk effekt efter initial långsam progress. Detta stämmer väl överens med teorin att immunförsvaret ibland kan behöva tid att bygga upp ett effektivt antitumörsvar. Vi ser nu med stor tillförsikt fram mot att fortsätta utvärdera den kliniska effekten av INTUVAX i en fullt finansierad fas II-studie på patienter med metastaserande njurcellscancer, säger Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

 

Nedan följer detaljer från presentationen:

Alla 12 patienter inkluderades vid utvärderingen av säkerhet och immunologisk effekt. Dock utgick en patient från utvärdering av den kliniska effekten eftersom patienten i fråga vid eftergranskning visat sig ha två olika typer av cancer samtidigt (myelom och RCC), men inte mRCC, vid studiestart.

INTUVAX (5-20 miljoner aktiverade allogena dendritceller) injicerades intratumoralt vid 2 tillfällen med 2 veckors mellanrum före nefrektomi.

 • Säkerhetsprofilen var utmärkt. Biverkningar med potentiell relation till vaccination bestod huvudsakligen av snabbt övergående feber (5 patienter). Inga kliniska eller laborativa tecken på autoimmunitet observerades hos någon patient.
   
 • Nio av 11 utvärderade patienter uppvisade ett ökat antal tumörspecifika och IFN-gammaproducerande lymfocyter (s.k. ELISPOT) vid jämförelse av för-värden med värden som erhölls 1 vecka efter den andra vaccinationen.
   
 • En massiv infiltration av CD8 + T-celler påvisades i 5 av 12 borttagna njurtumörer som, såvitt Bolaget känner till, är den mest intensiva och generella intratumorala infiltrationen av CD8 + T-celler som någonsin rapporterats i någon mänsklig solid tumör. Hos ytterligare två patienter påvisades en relativt kraftig intratumoral infiltration av CD8 + T-celler.
   
 • Ingen initial objektiv tumörregress (enligt s.k. RECIST-kriterier) observerades hos någon patient. Tre av fyra patienter som hittills har fått efterföljande behandling med tyrosinkinashämmare (TKIs) (3, 4, 9 och 17 månader efter vaccination) uppvisar dock en pågående partiell regress. En av dessa patienter hade en omfattande elakartad sarkomatoid omvandling av den borttagna primärtumören. En annan patient som utvecklat fyra hjärnmetastaser 4 månader efter INTUVAX-behandling, har nu svarat med en fullständig regress av två hjärnmetastaser och en omfattande regress (> 60 %) av de två kvarvarande hjärnmetastaserna 6 månader efter påbörjad sunitinib-behandling. Dessa två fall av tumörregress vid efterföljande behandling med sunitinib är överraskande eftersom mRCC-patienter med hjärnmetastaser eller omfattande sarkomatoid tumöromvandling i princip aldrig svarar med en tumörregress vid sunitinib-behandling.
   
 • Två patienter uppvisar en sen pågående klinisk respons, utan tilläggsbehandling, trots initial långsam progress. En patient uppvisar en pågående stabil sjukdom som pågått i 6 månader efter föregående långsam tumörtillväxt i 15 månader. En annan patient som inte heller har fått tilläggsbehandling uppvisar dessutom en pågående sen partiell tumörregress (> 40 %) som började efter 16 månader av mycket långsam tumörprogression.
   
 • Ettårsöverlevnad för hela studiegruppen ligger för närvarande på 63 % (8 av 11 utvärderbara patienter fortfarande vid liv) vilket är jämförbart med historiska data för nydiagnostiserade mRCC-patienter med dålig + intermediär prognos som i tidigt skede startat behandling med sunitinib.
   
 • Medianöverlevnad för hela patientgruppen, eller för olika prognosgrupper (dålig och intermediär prognos), är fortfarande inte nådd men har för gruppen med dålig prognos (5 patienter enligt Heng-kriterier, 6 patienter enligt s.k. MSKCC-kriterier) för närvarande redan passerat den nyligen rapporterade medianöverlevnaden för nydiagnostiserade mRCC-patienter med dålig prognos (MSKCC-kriterier) som behandlats med sunitinib eller nydiagnostiserade mRCC-patienter med dålig prognos (Heng-kriterier) som behandlats med sunitinib i kombination med ett autologt DC-baserat cancervaccin (12.7 kontra 9.0 månader respektive 13.4 kontra 9.1 månader).
   
 • Medianöverlevnad (från diagnos) för patientgruppen med dålig prognos (Heng-kriterier) och omfattande sarkomatoid tumöromvandling (n=3, en patient fick sunitinib 3 månader efter vaccination) blev 7.5 månader, vilket ligger väl till i jämförelse med de senaste publicerade data om medianöverlevnad (från diagnos) på 3 månader i denna undergrupp av patienter med mycket dålig prognos.
   
 • Ingen tydlig korrelation mellan antalet injicerade vaccinceller, grad av HLA-inkompatibilitet mellan vaccinceller och patientens vävnadstyp eller intratumoral infiltration av CD8 + T-celler och överlevnad har observerats. Hos patienter med sarkomatoid tumöromvandling (n=6) så har dock en tendens till förlängd överlevnad noterats hos patienter som uppvisat en massiv intratumoral infiltration av CD8 + T-celler; överlevnaden för 2 patienter med måttlig intratumoral infiltration av CD8 + T-celler var 3.8 månader respektive 7.5 månader och överlevnaden för 4 patienter med massiv intratumoral infiltration av CD8+ T-celler blev 7.0 månader för en patient, medan 3 patienter fortfarande är vid liv 10.0 månader, 14.2 månader och 21 månader efter diagnos.

 

Slutsatser

Resultaten tyder på att intratumoral injektion av pre-aktiverade allogena DC är säker och kan framkalla ett systemiskt CTL-medierat antitumörsvar som kan förlänga överlevnaden hos mRCC-patienter. Preliminära data på patienter som efterhand fått tilläggsbehandling med TKI indikerar dessutom en synergistisk effekt mellan INTUVAX-behandling och efterföljande behandling med TKI. En fullt finansierad fas II-studie planeras för närvarande och arbetet befinner sig i sin slutfas.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum offentliggör tillägg till prospekt avseende företrädesemission