Kommuniké från extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) den 8 november 2018Pressmeddelande

8 november 2018

Kommuniké från extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) den 8 november 2018

Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna både styrelsens beslut om riktad nyemissionen av aktier samt att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Beslut om godkännande av riktad nyemission av aktier

Stämman fattade beslut om att godkänna styrelsens beslut den 16 oktober 2018 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den riktade emissionen innebär att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 1 045 779,40 kronor genom emission av högst 20 915 588 nya aktier. Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie och bedöms vara marknadsmässig. Vid fullteckning tillförs Bolaget ett belopp om cirka 178 MSEK (före emissionskostnader).

Beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission)

Stämman fattade beslut om att godkänna styrelsens beslut den 16 oktober 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 1 019 170,60 kronor genom emission av högst 20 383 412 nya aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie. Vid fullteckning tillförs
Bolaget ett belopp om cirka 173 MSEK (före emissionskostnader).

Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är onsdagen den 21 november 2018. Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, äger rum under perioden från och med måndagen den 26 november 2018 till och med måndagen den 10 december 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 16.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q3 2018