Mendus AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Mendus AB (publ) den 18 november 2022

Vid extra bolagsstämma i Mendus AB (publ), org. nr 556629-1786, (”Bolaget”) den 18 november 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.


Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Den extra bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Vid efterföljande beslut enligt bemyndigandet ska gränsen om 20 procent baseras på (i) antalet aktier som nyemitterats med stöd av bemyndigandet, samt, avseende teckningsoptioner och konvertibler som emitterats med stöd av bemyndigandet, (ii) det antalet aktier som emitterats genom teckning av utgivna teckningsoptioner, och (iii) det antalet aktier som emitterats genom konvertering av utgivna konvertibler, under förutsättning att teckning/konvertering av sådana teckningsoptioner/konvertibler har skett.

Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som årsstämman den 10 maj 2022 fattade beslut om.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christine Lind

Styrelseordförande

E-post: info@mendus.com


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ): Delårsrapport juli – september 2017