Mendus AB: Mendus AB (publ) Delårsrapport juli – september 2022

“Under tredje kvartalet 2022 tog vi Mendus till en stark position för att nå kommande milstolpar. Vi har förberett oss för presentation av uppdaterade överlevnadsresultat från vår fas 2-studie ADVANCE II, som utvärderar DCP-001 som en ny immunterapi vid AML. Data kommer att presenteras om mindre än en månad på ASH, världens största hematologikonferens. På ASH kommer vi också att presentera omfattande immunövervakningsdata, som har samlats in som en del av ADVANCE II-studien för att fördjupa vår förståelse av effekten av DCP-001 på immunsystemet, kvarvarande sjukdom, och, viktigast av allt, sjukdomsfri och övergripande överlevnad. Positiva säkerhetsdata från fas 1-studien ALISON mot äggstockscancer presenterades i slutet av oktober vid ESGO-konferensen, som ett första steg mot en indikation inom solida tumörer. DCP-001 fortsätter att vara säker och vältolererad, vilket i allt högre grad ses som en vattendelare inom modern cancermedicin.

Avseende bolagets finansiella situation har vi kunnat säkra åtaganden på upp till 250 miljoner kronor från nuvarande och nya investerare, vilket gör det möjligt för oss att nå kortsiktiga kliniska värdehöjande milstolpar och bibehålla operativ takt. I detta ingår förberedelser för uppskalning av tillverkningen av DCP-001. Parallellt omfattar våra insatser även optimering av tillverkningsprocessen för ilixadencel, som en del av förberedelserna för nästa kliniska steg. Slutligen har vi gjort betydande framsteg i vår prekliniska pipeline. Vi publicerade lovande data där kombinationen av ilixadencel och CTLA-4-hämmare studerats och presenterade prekliniska data vid ESGO-konferensen som visar den synergistiska kombinationen av vaccination och intratumoral immunpriming, ett sätt att göra cancerceller synliga för immunförsvaret, i en äggstockscancermodell. Data som visar potentialen hos DCOne-plattformen att selektivt expandera naturliga mördarceller (NK) med minne som grund för potentiella nya NK-cellterapier presenterades nyligen på SITC-konferensen. Vår prekliniska forskning ligger till grund för nya egenutvecklade pipelineprojekt och nya kommersiella möjligheter.

Baserat på utvecklingen under Q3 och början av Q4 är Mendus väl positionerat för en stark avslutning på räkenskapsåret 2022.”

Erik Manting, vd Mendus AB


SIGNIFIKANTA HÄNDELSER UNDER Q3 2022

  • Mendus publicerade prekliniska resultat som visar synergier mellan intratumoral immunpriming och CTLA-4-hämmare i den vetenskapliga tidskriften OncoImmunology.
  • Mendus säkrade finansiella åtaganden på totalt 250 miljoner kronor från Van Herk Investments och Negma Group.


SIGNIFIKANTA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Mendus har erhållit slutbetalning som ett resultat av att projektet EU Horizon 2020 AML-VACCiN slutförts.
  • Mendus har säkrat en partner för tillverkning av DCP-001 för potentiellt registreringsgrundande studier och kommersialisering.
  • Mendus har säkrat ett aktieägarlån från Van Herk Investments och tecknat ett avtal med Negma Group.
  • Mendus rapporterade positiva kliniska och prekliniska data för äggstockscancer på konferensen European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) som hölls den 27-30 oktober, 2022.
  • Mendus offentliggjorde den kommande muntliga presentationen av uppdaterade överlevnadsdata från ADVANCE II den 12 december och en posterpresentation av immunövervakningsdata den 10 december på konferensen American Society of Hematology (ASH) 2022.
  • Mendus presenterade data som visar potentialen av DCOne-plattformen för att expandera mördarceller med minne som behandlingsalternativ på konferensen Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) som hålls 10-12 november 2022.


FINANSIELLT SAMMANDRAG

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Belopp i KSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning 1 138 -245 3 084 32 31
Rörelseresultat -37 403 -26 297 -92 356 -98 354 -130 100
Periodens resultat -38 605 -26 866 -95 505 -100 567 -133 410
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,19 -0,13 -0,48 -0,56 -0,73
Likvida medel 55 403 181 504 55 403 181 504 155 313
Eget kapital 561 151 688 986 561 151 688 986 656 742
Antal anställda vid utgången av perioden 31 29 31 29 29

Rapporten för tredje kvartalet 2022 finns tillgänglig på:
https://mendus.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilagor

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus tillkännager valberedning inför årsstämman 2023