Mendus AB: Mendus säkrar det första aktieägarlånet från Van Herk Investments och ingår slutlig dokumentation med Negma Group

MENDUS BJUDER IN AKTIEÄGARE TILL EN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 18 NOVEMBER

Mendus AB (”Bolaget” eller “Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, tillkännager idag att Bolaget har ingått ett första lån i enlighet med villkoren i åtagandet från sin största aktieägare Van Herk Investments. Mendus har följaktligen beviljats ett aktieägarlån om 10 miljoner kronor. Lånet löper på två år med en kumulativ ränta om 6 % och återbetalning ska ske kontant i slutet av låneperioden. Dessutom tillkännagav Mendus idag undertecknandet av slutlig dokumentation av det tidigare kommunicerade finansieringsavtalet med Negma Group Ltd. (“Negma”).

Som en följd av denna utveckling bjuder Mendus in aktieägare till en extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2022 kl. 10:00 CET i Bolagets lokaler. Förslaget till bolagsstämman är att ersätta det nuvarande bemyndigandet för styrelsen i Mendus som godkändes på årsstämman den 10 maj 2022 med ett nytt bemyndigande som är mer optimerat samt anpassat till finansieringsarrangemanget som nu är på plats med Negma. Den nuvarande begränsningen att antalet emitterade aktier inte får överstiga 20 procent av det nuvarande antalet registrerade aktier kommer fortsatt att gälla. Ytterligare information om extra bolagsstämman kommer att meddelas i en separat kallelse till extra bolagsstämma.

Som kommunicerats i ett pressmeddelande den 26 augusti 2022 har Negma åtagit sig att teckna upp till 200 miljoner kronor i konvertibla skuldebrev. Finansiering är tillgänglig under en period om 30 månader. Konverteringskursen för de konvertibla skuldebreven kommer att bestämmas till (i) 92 % av den näst lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP), under de 10 på varandra följande handelsdagarna före utfärdandet av konverteringsbegäran från Negma eller (ii) 92 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de 10 på varandra följande handelsdagarna före utfärdandet av konverteringsbegäran från Negma om den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen inträffade den sista handelsdagen under perioden om 10 handelsdagar. Konverteringskursen ska avundas till två decimaler. Bolaget kommer att informera marknaden om emission och konvertering av konvertibla skuldebrev till nya aktier i enlighet med gällande regler.

Enligt finansieringsåtagandet från Van Herk Investments som kommunicerades den 26 augusti 2022 har Mendus rätt att erhålla ett aktieägarlån på upp till ett maximalt belopp om 50 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor, varav det första lånet nu har ingåtts. Åtagandet gäller till och med den 30 juni 2023.

För mer information om båda finansieringsavtalen hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 26 augusti 2022.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus säkrar tillverkning av DCP-001 för potentiellt registreringsgrundande studier och kommersialisering