Styrelsen i Immunicum AB (publ) beslutar om en till 90 procent garanterad företrädesemission om maximalt 223 MSEK med syftet att finansiera den ytterligare utvecklingen av portföljenDETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DEM SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Pressmeddelande

2 november 2017

Styrelsen i Immunicum AB (publ) beslutar om en till 90 procent garanterad företrädesemission om maximalt 223 MSEK med syftet att finansiera den ytterligare utvecklingen av portföljen

Styrelsen i Immunicum AB (publ) (“Immunicum” eller “Bolaget”) har beslutat om en nyemission om cirka 223 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”) under förutsättning att denna godkänns vid den extra bolagsstämman den 4 december 2017.

Sammanfattning

 • Styrelsen har föreslagit följande villkor för Företrädesemissionen under förutsättning att denna godkänns vid den extra bolagsstämman den 4 december 2017:
  • Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie, vilket resulterar i en total likvid om cirka 223 MSEK före transaktionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen.
  • Sista handelsdag för Immunicums aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen förväntas bli den 4 december 2017.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas bli omkring 8-22 december 2017 och perioden för handel med teckningsrätter förväntas bli omkring den 8-20 december 2017.
  • Företrädesemissionen genomförs under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar med två tredjedelars majoritet att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet i aktier i bolagets bolagsordning.
 • Likviden från Företrädesemissionen, tillsammans med Bolagets befintliga likvida medel, kommer främst att användas för att finansiera den nya Fas Ib/II-studien för flera indikationer i kombination med checkpointhämmare (“CPI”), slutförandet av de pågående studierna inom metastaserad njurcancer (“mRCC”) och inom gastrointestinala stromacellstumörer (“GIST”) samt aktiviteter inom Chemistry, Manufacturing & Controls (“CMC”) som krävs för att stödja den nya studien.
 • Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt upp till 1,3 MSEK vid Företrädesemissionen.
 • Ett garantikonsortium, sammansatt av Pareto Securities AB, varav den största enskilda garanten är en internationell specialiserad sjukvårdsfond, har på vissa villkor åtagit sig att teckna nya aktier i en sådan omfattning att Företrädesemissionen är garanterad upp till 200 MSEK.

 – Den här kapitaliseringen säkerställer att Immunicum har finansiering för de planerade aktiviteterna under hela 2019 och möjliggör uppfyllandet av flera kliniska milstolpar som är avgörande för den fortsatta utvecklingen av ilixadencel som en innovativ, lagringsbar immunaktiverare. Vi är övertygade om att med dessa milstolpar så kommer vi ha skapat mervärde för aktieägarna. Jag talar för hela styrelsen när jag säger att vi är glada att Företrädesemissionen kommer att göra det möjligt för Bolaget att nå nästa steg i utvecklingen, säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Immunicum.

Bakgrund och motiv
Immunicum håller på att etablera ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utvecklingen av en lagringsbar cellbaserad terapi, ilixadencel, som kan aktivera patientens eget immunsystem till att bekämpa cancern. Baserat på den nyligen genomförda utökningen av ledningsgruppen och slutförandet av en strategisk översyn har Immunicum nu möjlighet att uppnå viktiga värdehöjande inflektionspunkter för att etablera sin främsta läkemedelskandidat ilixadencel som en ledande terapeutisk grundstomme inom det konkurrensutsatta området immunonkologi.

Som en del av den strategiska översynen har Immunicum uppdaterat den kliniska utvecklingsplanen med riktlinjer för de nästkommande stegen i utvärderingen av ilixadencel. Enligt denna plan avser bolaget initiera en Fas Ib/II-studie i kombination med CPI (checkpointhämmare) där indikationerna huvud- och halscancer, magcancer samt icke-småcellig lungcancer ingår. Bolaget kommer också att slutföra den pågående Fas II-studien inom njurcancer (MERECA-studien) och Fas I/II-studien inom GIST. Med likviden från Företrädesemissionen kommer Immunicum att kunna bedriva sin verksamhet fram till slutet av 2019 och då ha nått en viktig värdehöjande brytpunkt med följande planerade aktiviteter genomförda:

 • Etablerat säkerhet och dosering i Fas Ib/II-studien i kombination med CPI fram till slutet av 2018.
 • Att utifrån klinisk effekt i en begränsad grupp patienter ha fattat beslut om att gå vidare, eller inte i en expansionsfas vid minst en av indikationerna som ingår i studien i slutet av 2019.
 • Att genomföra den sista patientens  sista besök inom ramen för MERECA, genomföra en initial analys och publicera “top-line”resultat under tredje kvartalet 2019.
 • Slutföra analysen av de primära resultatmåtten gällande säkerhet och tolerabilitet, samt de första sekundära resultatmåtten för effekt, tumörsvar och PFS (progression-free survival) från Fas I/II-studien inom GIST i slutet av 2019.

Den säkrade bruttolikviden från Företrädesemissionen om 200 MSEK och Bolagets befintliga likvida medel per den 30 september 2017 kommer att användas enligt följande:

 • Cirka 90 MSEK för att finansiera första delen av en Fas 1b/2-studie för flera indikationer i kombination med checkpointhämmare.
 • Cirka 50 MSEK för att slutföra den pågående Fas 2-studien inom RCC (MERECA) och Fas 1/2-studien inom GIST.
 • Cirka 5-10 MSEK för att finansiera de CMC-aktiviteter som krävs för tillverkning av de batcher som ska användas i det kliniska utvecklingsprogrammet.
 • Cirka 100 MSEK för att finansiera den löpnade verksamheten fram till slutet av 2019, inklusive transaktionskostnader.

Den återstående och icke säkrade delen av likviden, motsvarande cirka 23 MSEK, kommer att användas för att genomföra arbete inom utvecklingen av CMC-processen för att lägga grunden till en kommersiellt färdig tillverkningsprocess, med syfte att använda den processen för att tillhandahålla produkten för den sena utvecklingsfasen.

Styrelsens bedömning är att befintliga likvida medel och den säkrade finansieringen om 200 MSEK från Företrädesemissionen kommer att vara tillräckliga för att finansiera Bolagets verksamhet fram till slutet av 2019 enligt den befintliga verksamhetsplanen.

– Immunicum är nöjda med att ha säkrat det stöd och kapital som krävs för att slutföra MERECA-studien och nå det inledande resultatet från den kliniska studien med flera indikationer i kombination med checkpointhämmare, nästa generations cancerterapi.  Tillsammans kommer de att göra det möjligt för oss att nå nästa steg av valideringar för ilixadencel och Bolaget. Utöver att skapa betydande värde, skulle positiva resultat från dessa studier bidra till att positionera oss som ledare inom cellbaserade terapier. Våra framsteg som bolag understryks ytterligare av den ökade medvetenheten om att den här sortens immunonkologimetod skulle kunna gynna patienter med en lång rad olika cancerformer, tillägger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

Fas Ib/II- multi-indikationstudien
Baserat på ilixadencels potentiella tillämpning som behandling av en lång rad solida cancertumörer har bolaget utvecklat ett kliniskt studieprotokoll för test av ilixadencel inom tre indikationer i kombination med CPI i en och samma studie inkluderande huvud- och halscancer, magcancer och icke-småcellig lungcancer. De här indikationerna har valts därför att de representerar patientgrupper med icke tillgodosedda medicinska behov, och för att patienterna som lider av dessa cancerformer uppvisar en låg tumörsvarsfrekvens på CPI. Studien kommer att möjliggöra en snabb beslutsprocess för att definiera de mest lovande indikationerna att testa effekten av ilixadencel tillsammans med CPI på. Värdet för bolaget blir att det öppnar för ytterligare strategiska alternativ samt att det kommer stödja utvecklingen av ilixadencel som en grundstomme i moderna kombinationsbehandlingar mot cancer.

MERECA och GIST
Det primära syftet med MERECA-studien är att undersöka den kliniska effekten av behandling med ilixadencel i kombination med sunitinib hos patienter med metastaserad njurcancer jämfört med patienter som enbart får sunitinib. Hittills har totalt 78 patienter rekryterats till studien, vilket stödjer målet att rekryteringen ska vara slutförd vid årsskiftet. Immunicums Fas II-studie MERECA är utformad för att uppnå “proof of concept” för ilixadencel genom att uppfylla ett flertal effektmått som indikerar meningsfull klinisk påverkan, och studien kommer att ge värdefull information för planeringen av en framtida klinisk Fas III-huvudstudie. Studien är inte utformad för att visa en statistiskt säkerställd skillnad mellan de två patientgrupperna.

Den pågående undersökande GIST-studien, som genomförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, kommer att bidra till Immunicums kliniska erfarenhet av ilixadencel inom en viktig indikation och har potential att erbjuda en bas för ytterligare utveckling. Hittills har totalt 4 av de planerade 12 patienterna rekryterats till studien.

CMC
Immunicums ambition är att investera i CMC för att säkerställa en tillräcklig produkttillgång i enlighet med nationella regulatoriska krav (EU och USA) och den kliniska utvecklingsplanen. Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer bolaget att genomföra arbete inom utvecklingen av CMC-processen för att på så sätt lägga grunden till en kommersiellt färdig tillverkningsprocess, med målet att använda denna process för att tillhandahålla produkten i den sena utvecklingsfasen. Att ha en väl definierad kommersiell process och produkt i utvecklingens sena faser är viktigt för att uppnå det största värdet från dessa kliniska huvudstudier. Dessutom är det strategiskt viktigt eftersom det leder till en möjlighet att definiera den mest optimala kommersiella leveransstrategin för den europeiska och amerikanska marknaden om ilixadencel skulle nå regulatoriskt godkännande.

Företrädesemissionen
Immunicums styrelse har fattat beslut om, under förutsättning att detta godkänns av den extra bolagsstämman den 4 december 2017, en Företrädesemission om cirka 223 MSEK. Förutsättningen för Företrädesemissionen är att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet i aktier i bolagets bolagsordning. För att ett sådant beslut ska vara giltigt måste det godkännas med två tredjedelar av rösterna och aktierna som finns representerade på den extra bolagsstämman.

För varje aktie som innehas per den 6 december 2017 (“Avstämningsdagen“) erhåller innehavaren 1 (en) teckningsrätt. 14 (fjorton) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna sig för 15 (femton) nya aktier. Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att Immunicum tillförs cirka 223 MSEK från Företrädesemissionen före avdrag för transaktionskostnader, genom emittering av högst 27 812 715 nya aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om upp till 1 390 635,75 SEK. Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående aktier i Immunicum att uppgå till högst 53 771 256.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som i dag äger aktier i Bolaget har åtagit sig att teckna för totalt cirka 0,9 MSEK genom teckningsrätter. Majoriteten tecknar sig för en pro rata-andel av transaktionen. Vissa personer i ledningsgruppen har visat intresse för att teckna för ytterligare upp till 0,4 MSEK under teckningsperioden.

Ett garantikonsortium, som satts samman av Pareto Securities AB, varav den största enskilda garanten är en internationell specialiserad sjukvårdsfond som har lämnat ett garantiåtagande om 29 MSEK, har, på vissa villkor, åtagit sig att teckna nya aktier i en sådan omfattning att Företrädesemissionen är garanterad upp till 200 MSEK. Det innebär att Företrädesemissionen är garanterad till cirka 90 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bolagets två största aktieägare, som tillsammans äger cirka 22 procent av de utestående aktierna, har förbundit sig att ge sitt stöd till transaktionen på den kommande extra bolagsstämman. De har vidare åtagit sig att, utan vederlag, överföra samtliga teckningsrätter de är berättigade till men som de inte har för avsikt att utnyttja, till Pareto Securities och de har också förbundit sig att iaktta en sedvanlig lock-up-period för samtliga aktier som för närvarande innehas fram till 6 månader efter den sista dagen av teckningsperioden för Företrädesemissionen. Vidare har Loggen Invest AB åtagit sig att, utan ersättning, garantera 4 MSEK av transaktionen.

Extra bolagsstämma
Beslut om Företrädesemissionen föreslås fattas vid den extra bolagsstämman som ska hållas den 4 december 2017 i Göteborg.

En fullständig kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs separat.

Preliminär tidsplan

17 november 2017 Q3-rapporten publiceras
4 december 2017 Extra bolagsstämma
5 december 2017 Förväntat datum för publicering av prospektet
6 december 2017 Avstämningsdag, dvs. de registrerade aktieägarna erhåller teckningsrätter som ger rätt att delta i Företrädesemissionen
8 december – 20 december 2017 Handel med teckningsrätter
8 december – 22 december 2017 Teckningsperiod
Cirka den 29 december 2017 Utfallet av Företrädesemissionen offentliggörs
Cirka den 4 januari 2018  Likviddag
Cirka den 10 januari 2018 Företrädesemissionen registreras och slutförs
Cirka den 15 januari 2018 De nya aktierna görs tillgängliga

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Pareto Securities AB och Immunicum i samband med Företrädesemissionen.

Webcast och inbjudan att ställa frågor
En webbpresentation som beskriver Företrädesemissionen kommer att finnas tillgänglig på Immunicums webbplats från kl. 12.00 tisdagen den 7 november 2017. Presentation kommer att hållas av Immunicums styrelseordförande, Agneta Edberg, och VD, Carlos de Sousa.

Presentation kommer att finnas tillgänglig på Immunicum hemsida på
https://immunicum.creo.se/171107

Frågor om Företrädesemissionen kan skickas till Bolaget via mejl ir@immunicum.com till och med fredagen den 3 november kl. 18.00 och kommer att besvaras som en del av webcasten. Det kommer inte att finnas möjlighet att ställa frågor under själva presentationen.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 2 november 2017, kl. 7.30.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Agneta Edberg, styrelsens ordförande
Telefon: + 46 (0) 70 555 75 18
E-post: edberg.agneta@gmail.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com

Mediakontakt

MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer eller Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 eller +49 175 5711562
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritceller, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

 

Fortsätt läsa

Immunicum utser Sharon Longhurst till chef för CMC