Mendus AB: Mendus announces request for conversion of convertible bonds by Negma Group

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att Negma Group (”Negma”) genom meddelande till Mendus har begärt konvertering av konvertibla skuldebrev som utfärdats till Negma i enlighet med det finansieringsavtal som Mendus tillkännagivit genom pressmeddelanden den 26 augusti och
26 oktober 2022.

Negma har begärt konvertering av åtta (8) konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023, motsvarande 200 000 kronor av det konvertibla lånet som uppgår till totalt 11 775 000 kronor, till 121 951 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Mendus totala aktiekapital att uppgå till 10 023 760,35 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att uppgå till 200 475 207.

Konverteringspriset per aktie är 1,64 kronor, motsvarande 92% av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de 10 på varandra följande handelsdagarna före konverteringsbegäran från Negma.

För ytterligare information om de konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023 hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 5 januari 2023.

För en sammanställning av samtliga utestående konvertibla skuldebrev och emitterade aktier vid konvertering i enlighet med finansieringsavtalet med Negma hänvisas till avsnittet ”Konvertibla skuldebrev” på investerarsidan på Mendus webbplats.