Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Ersättning och ersättningsutskott

Ersättning till styrelse

Valberedningen, som utses enligt de principer som antas vid årsstämman, lämnar stämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut och framgår av årsredovisningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 4 maj 2021 antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller till bolagsstämman antar nya riktlinjer (vid behov eller minst vart fjärde år). För fullständiga riktlinjer hänvisas till dokumenten från årsstämman 2021.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig, stå i relation till ansvar samt befogenheter och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig ersättning enligt överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- och aktiekursrelaterade instrument som utgör en del av ersättningen.

Fast lön

Den fasta lönen ska utgöra grunden för den totala ersättningen och ska bestå av fast kontant lön, vilken ska omprövas årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön kan VD och övriga medlemmar av ledningen, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig målbaserad ersättning vid uppfyllande av beslutade kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska bestå av årlig rörlig kontant lön och får som högst motsvara 50 procent av den fasta årliga lönen.

Pension

För VD och övriga medlemmar av ledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, som bland annat kan omfatta reseförmån och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Villkor vid uppsägning

För VD och övriga medlemmar av ledningen ska uppsägningstiden vara maximalt tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månaders fast lön.

Ersättningsutskott

Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av Sven Andreasson (ordförande), Hans Preusting och Helén Tuvesson. Ersättningsutskottets uppgifter fastställs i dess instruktioner, vilka antas årligen av styrelsen. Ersättningsutskottets syfte är att utföra utskottets uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och i övrigt bistå bolagets styrelse i frågor som rör ersättning till den verkställande direktören och bolagets ledning. Huvuduppgifterna är att förbereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning samt att övervaka och utvärdera pågående och avslutade program för rörlig ersättning till ledningen samt tillämpliga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, inklusive implementering av de ersättningsprinciper för ledningen som antagits av bolagsstämman.