Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Revisorer och revisionsutkott 

Revisorer

Enligt bolagsordningen ska en revisors årligen utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2022 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Mendus revisor. Charlotte Holmstrand, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är huvudansvarig revisor.

Revisionsutskott

Bolaget har ett revisionsutskott bestående av Dharminder Chahal (ordförande), Sven Andreasson and Hans Preusting. Revisionsutskottets uppgifter fastställs i dess instruktioner, vilka antas årligen av styrelsen. Revisionsutskottet ska övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, vara uppdaterad avseende revisionen av årsredovisningen och andra finansiella rapporter samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende. Revisionsutskottet ska också utvärdera revisionsprocessen och bistå valberedningen vid förberedelsen av förslag till revisor inför årsstämman. Dessutom ska revisionsutskottet, bland annat, tillsammans med bolagets revisor granska transaktioner med närstående parter och redovisningsprinciper i samband med kvartals- och årsrapporter.