Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma 12-05-2023

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mendus AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en revisor.

§ 8

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 9

Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman

§ 10

Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 11

Ärende på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1.  Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december

§ 13

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.