Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottets arbete regleras i styrelsens arbetsordning och en stadga som antas av det vetenskapliga utskottet och utvärderas årligen.

Bolaget har ett vetenskapligt utskott bestående av Helén Tuvesson (ordförande), Hans Preusting och Ted Fjällman. Det vetenskapliga utskottets uppgifter fastställs i dess instruktioner, vilka antas årligen av styrelsen. Syftet med det vetenskapliga utskottet är att bistå styrelseledamöterna i deras arbete genom att granska och utvärdera forskningsstrategier och forsknings-, utvecklings- och kliniska program för företaget. För att uppnå detta syfte ska utskottet, på egen hand eller tillsammans med bolagets vetenskapliga råd, granska och övervaka den vetenskap, de processer och förfaranden samt den infrastruktur som ligger till grund för bolagets viktigaste kliniska utvecklingsprogram och ge rekommendationer till styrelsen och ledningen.