Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Arkiverade transaktioner

Garanterad nyemission 2017 och 2018

Viktig information

Informationen i denna del av Mendus AB:s (publ) (“Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas, med undantag för vad som framgår nedan, till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion i Sverige, som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, upptagande till handel, eller tillåta innehav eller spridning av detta Prospekt eller något annat material hänförligt till Bolaget eller aktierna i Bolaget i sådan jurisdiktion. Prospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till ovannämnda länder eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler.

Informationen i denna del av Mendus AB:s (publ) (“Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas, med undantag för vad som framgår nedan, till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion i Sverige, som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, upptagande till handel, eller tillåta innehav eller spridning av detta Prospekt eller något annat material hänförligt till Bolaget eller aktierna i Bolaget i sådan jurisdiktion. Prospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till ovannämnda länder eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler.

Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av det prospekt och den information som finns tillgängligt på denna webbplats. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.