Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

Valberedning för årsstämman 2022

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen, antagna av bolagsstämman den 4 maj 2021. Ledamöterna i Immunicums nomineringskommité ska utses av de fyra, per den 31 augusti 2021, största aktieägarna som önskar utnyttja sin rätt att utse en representant. Om de fyra aktieägarna inte har meddelat sin avsikt att delta i valberedningen senast sex månader före bolagsstämman ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Styrelseordförande i Immunicum, Christine Lind, har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har utsetts av de fyra största aktieägarna och accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

  • Erik Esveld, utsedd av Van Herk Groep
  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Gunnar Hörnsten, utsedd av Loggen Invest AB
  • Mats Andersson, utsedd av Holger Blomstrand byggnads AB

Totalt representerar valberedningen cirka 56,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2021.

Årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2022 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns tillgänglig på Immunicums hemsida www.immunicum.com.

Aktieägare som önskar ge förslag till nomineringskommitén ombeds skicka sina förslag till info@immunicum.com alternativt per brev till Immunicum AB, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.