Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Valberedning

Vid årsstämman den 4 maj 2021 antogs instruktioner för tillsättande och uppdrag för valberedningen, vilka gäller tills vidare. Nedan följer en sammanfattning av instruktionerna. Vänligen se dokumenten från årsstämman 2021 för de fullständiga instruktionerna.

Valberedningens uppdrag

Bolaget ska ha en valberedning med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvoderingsfrågor. Valberedningens förslag ska förberedas och läggas fram i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman:

  • Förslag till val av ordförande vid årsstämman
  • Förslag till val av styrelseledamöter
  • Förslag till val av styrelseordförande
  • Förslag till styrelsearvoden
  • Förslag till val av revisor
  • Förslag till revisionsarvode
  • Förslag till ändring av principer för nomineringsprocessen inför årsstämman (om nödvändigt)

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

Val av ledamöter i valberedningen

Styrelsens ordförande ska under september varje år, baserat på information om ägarförhållandena hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, bjuda in bolagets fyra största aktieägare att tillsammans bilda en valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att delta i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen, erbjudas möjlighet att göra det, och ska meddela ordföranden sitt beslut inom en vecka. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om fyra aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Valberedning för årsstämman 2024

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen, antagna av bolagsstämman den 4 maj 2021. Ledamöterna i Mendus valberedning ska utses av de fyra, per den 31 augusti 2023, största aktieägarna som önskar utnyttja sin rätt att utse en representant. Om fyra aktieägare inte anmäler sin avsikt att medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Styrelseordförande i Mendus, Christine Lind, har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har tillsatts av de tre största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

  • Dharminder Chahal, utsedd av Van Herk Investments B.V
  • Karl Elmqvist, utsedd av Flerie Invest AB
  • Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden

Totalt representerar valberedningen cirka 65,81 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2023.

Årsstämma kommer att hållas den 17 maj 2024 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns tillgänglig på Mendus hemsida www.mendus.com.

Aktieägare som önskar ge förslag till valberedningen ombeds skicka sina förslag till info@mendus.com alternativt per brev till Mendus AB (publ), Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar framföra förslag till valberedningen ska lämna in sina förslag skriftligen via e-post till info@mendus.com eller per post till Mendus AB (publ), Att: Valbredningen Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.