Investors

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Brev från vår CEO

Mendus – vi förändrar hur cancer behandlas

Eftersom det har gått långt över ett år sedan jag blev VD för Immunicum efter sammanslagningen med DCprime, skulle jag vilja säga några ord om våra ambitioner, senaste framgångar och vision för framtiden. Både Immunicum och DCprime grundades utifrån samma nyckelfrågor: Vad kommer egentligen att förändra hur cancer behandlas de kommande decennierna? Vilka terapeutiska tillvägagångssätt kan framgångsrikt bygga vidare på den anmärkningsvärda framgången som immunterapier som checkpointhämmare har rönt, och som tydligt har visat immunsystemets roll i behandlingen av cancer.  Båda företagen hade specialiserat sig på att tillämpa dendritcellsbiologi för att designa lagringsbara, mycket immunogena och säkra produktkandidater, med potential att förändra sjukdomsförloppet i en rad blodburna och solida tumörer. Jag är glad över att kunna meddela er att vi idag lanserar det kombinerade företagets nya namn Mendus, som betonar att vi är ett bioläkemedelsföretag med ännu större fokus på att förändra behandlingen av cancer än någonsin i företagets historia.

I dagens cancerterapilandskap upplever många cancerpatienter en initial behandlingsframgång, vilket leder till klinisk remission. Emellertid är tumörrecidiv fortfarande ett överhängande hot i många fall och orsakar de allra flesta cancerrelaterade dödsfallen. De återkommande tumörerna kommer ofta tillbaka mer aggressivt och har anpassat sig för att överleva de initialt effektiva terapierna. Patientens fysiska och psykiska tillstånd har å andra sidan ofta lidit av tidigare behandlingar.

Som ett resultat av detta finns det ett ökande behov av så kallade underhållsterapier, särskilt vid tumörer med hög återfallsfrekvens. Jakten på underhållsterapialternativ som fokuserar på att kontrollera kvarvarande sjukdom och förlänga sjukdomsfri och total överlevnad får mer och mer uppmärksamhet och kommer att fortsätta att växa. Underhållsterapi är därför den nya fronten för många cancerindikationer, inklusive akut myeloid leukemi (AML).

“Idag orsakar återkommande tumörer den stora majoriteten av cancerrelaterade dödsfall. Vi vill ändra detta genom att designa nya terapeutiska alternativ som ger immunförsvaret  övertaget.”

 

De två nyckelegenskaper som läkare anser vara en förutsättning för en framgångsrik underhållsbehandling är säkerhet och hållbarhet. Säkerhet är viktig eftersom patienterna redan har gått igenom tidigare behandlingar, ofta med allvarliga biverkningar som följd. Hållbarhet i detta fall innebär att effekten av att kontrollera kvarvarande cancerceller bör vara djupgående, mätbar och långvarig för att verkligen göra märkbar skillnad för patienter när det gäller återfallsfri och total överlevnad. Vårt ledande program DCP-001, ett canceråterfallsvaccin som för närvarande går igenom en klinisk fas II-prövning i AML, har hittills visat potential att uppfylla alla dessa krav. Säkerhet är också en nyckelfunktion i vår intratumorala primer ilixadencel, som är ämnad att hantera svårbehandlade solida tumörer. Ilixadencel har testats omfattande i kliniken och är väl positionerat för att behandla gastrointestinal stromcellstumör (GIST), en tumör som svarar dåligt på dagens tillgängliga terapier efter att förstahandsbehandling misslyckats. För en uppfräschning av våra interimsresultat av ADVANCE II-studien med DCP-001 i AML-underhåll och resten av vår produktportfölj, besök vår nya hemsida.

Jag är stolt över de prestationer som vårt team har uppnått i och med integrationen av Immunicum och DCprime, två bolag som på många sätt har vuxit ur sina namn. Teamet som håller på att samlas i Stockholm och Göteborg, Sverige och i Leiden, Nederländerna, har otrolig erfarenhet av allogen dendritcellsbiologi, de många interaktioner och vägar som är involverade i att bygga anti-cancerimmunitet, samt klinisk utveckling och tillverkning av sådana cell- baserade produkter från laboratoriet till kommersiell skala. Allt detta uppnåddes under en av de tveklöst svåraste tidsperioderna på senare tid, med både covid och global instabilitet. Vårt varumärkesbyte ligger helt rätt i tiden för att fånga denna utveckling och återspegla den nya gemensamma andan i vårt internationella team.

Att helt kunna bota cancer är fortfarande ett mycket modigt uttalande att komma med, även med den snabba utvecklingen som sker i dagens cancerterapilandskap. Att ha ett brett utbud av terapeutiska alternativ och behandlingslinjer för att få cancerpatienter i remission är det första steget. Vår förmåga att aktivt förlänga perioder av cancerfritt liv och samtidigt bevara livskvaliteten skulle markera ett viktigt paradigmskifte mot ett av vår branschs nyckelmål – att hålla cancer i schack och under kontroll av immunsystemet för resten av patientens livstid.

Med nya underhållsterapier kommer Mendus fortsätta att tänja på gränserna för att fördröja eller förhindra tumöreråterfall vid AML, äggstockscancer, GIST och med tiden förhoppningsvis vid många fler cancerformer. Allt detta med produkter med en utmärkt säkerhetsprofil, som syftar till att minimera negativa effekter på hälsa och livskvalitet.

Vi ser fram emot att hålla kontakten och hålla dig informerad om våra framsteg.

Erik Manting

vd på Mendus

 

*Publicerat den 23 juni 2022